Lisansüstü dersler

804501 Kromozomlar (2, 0, 2) 3

Heterokromatin ve Eukromatinin Morfolojik Yapısı; Kromozomun Yapısı; Prokaryot ve Ökaryot Kromozomları; Kromozom Sayıları, Türlerdeki Sayısal Değişiklikler; Telomerler; Sentromerler ve Kinetokorlar; Nükleolar Organizasyon Bölgeleri; Dev Kromozomlar (Politen ve Tüp Fırçası Tipi Kromozomlar); B Kromozomları; Super Sayısal Segmentler ve Polimorfizm; Artifizyal Kromozomlar; Karyotipler; Kromozomlarda Bantlama; Bölünmeyi Kontrol Eden Faktörler; Mitoz ve Mayoz Bölünmede Kromozom Hareketleri ve Çekirdekte Kromozom Organizasyonları; Kromozom Çiftleşmeleri; Rekombinasyon Nodülleri ve Gen Konversiyonları; Poliploidiler ,Bitki ve Hayvan Örneklerinde Kromozomlar, Mitoz ve Mayoz Bölünme, Q Bantları, R Bantları, T Bantları, B Kromozomları, Dev kromozomlar, Poliploidi.

804502 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi (2, 0, 2) 3

Yaprak, kök, gövde ve çiçek anatomilerinin çeşitli Gymnosprem ve Angiosperm taksonları arasında karşılaştırılması, taksonomik çalışmalarda anatomik özelliklerin kullanılışı, anatomik özelliklerin evrime uygulanması.

804503 Vejetasyon Sınıflandırma Metodları (2, 2, 0) 3

Vejetasyonun sınıflandırılmasında kullanılan metotlar anlatılarak uygulamaları ile ilgili örnekler verilmektedir. Yapılması planlanan vejetasyon çalışmasının amacına uygun metot seçiminin ve örneklemenin nasıl yapılacağı nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ayrıca metotların birbirlerine üstünlükleri anlatılmaktadır.

804504 Omurgasız Hayvanların Karşılaştırmalı Anatomisi (2, 0, 2) 3

Protozoa’dan başlayarak Echinodermata filumuna kadar olan bütün omurgasız Hayvan gruplarında deri yapısı ve buna bağlı oluşumlar; hareket ve iskelet sistemleri; sinir sistemi ve duyu organelleri; sindirim, dolaşım, boşaltım, solunum ve üretmeyi sağlayan yapı ve sistemlerin basitten gelişmişe doğru sistematik bir sıra izleyerek anatomik yönden karşılaştırılması. Protozoa’dan Echinodermata filumuna kadar deri yapısı; iskeleti oluşturan elemanlar; hareket ve duyu organelleri; sinir, sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım ve üreme sistemlerinin hazır preparat veya materyal üzerinde incelenmesi.

804505 Palinoloji (2, 0, 2) 3

Polen ve sporların genel morfolojik özellikleri ve bitki sistematiğine ve evrime uygulanması, polen ve spor ontogenesi, kuvaterner sedimanlarında, bal ve atmosferde polen analizi, polen diyagramlarının çizimi ve açıklanması, palinolojininkriminolojiye,sistematiğe, paleobotaniğe katkısı, Gymnosperm ve angiospermlerin polen morfolojisi, aktuel ve fosil polenlerin preparasyon tekniği. Polen biyokimyası ve tıp bilimine uygulanması.

804506 Taksonomik Araştırma ve Yayınlar (2, 0, 0) 2

Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili genel bilgi, bilimsel araştırma konularının belirlenmesi, bilimsel araştırmaların planlanması, verilerin toplanması ve veri analizleri, araştırma konusuyla ilgili yayınlanmış bilgilerin toplanması, bilimsel yayın hakkında genel bilgi, bilimsel yayın çeşitleri, bilimsel yayının içeriği, bilimsel yayın teknikleri ve örnek makale yazımı, bilimsel yayın ve proje değerlendirme raporlarının hazırlanması, hakem raporlarının değerlendirilmesi, bilimsel dergilerin analizi, konferans sunumu ve poster hazırlanması, bilimde etik, taksonomik araştırma çeşitleri.

804507 Türkiye’de Vejetasyon Serileri (3, 0, 0) 3

Vejetasyon serileri hakkında genel bilgi, Türkiye’nin Akdeniz vejetasyon serileri, sıcak Akdeniz katından başlayarak sırasıyla Asıl Akdeniz, Üst Akdeniz, Dağ ve Yüksek dağ Akdeniz katlarının açıklanması, Karadeniz bölgesinde deniz seviyesinden itibaren dağ katına kadar vejetasyon serileri.

804508 Türkiye Biyoiklimleri ve Uygulaması (2, 2, 0) 3

Türkiye iklimlerinin özellikleri ve yayılış alanları, mukayesesi, vejetasyonla korelasyonu ve uygulama şekilleri.

804509 Türkiye’de Orman Ekosistemleri (2, 0, 0) 2

Ekosistemin tanımı ve genel özellikleri, orman ekosistemleri, özellikleri ve sınıflandırılmalar, Türkiye’de yaygın iğne yapraklı ve yaprak döken orman ağaçlarının tanıtımı ve bunların oluşturduğu ormanların ekolojisi, floristik, sosyolojik ve coğrafik özellikleri, Türkiye’nin orman varlığı ve aktüel durumu.

804510 Fitoplankton Ekolojisi (2, 2, 0) 3

Fitoplanktonun tanımı, planktonik organizmalar, planktonik algler, planktonik alglerin genel özellikleri ve kompozisyonu, akuatik ekosistemin yapısı, fitoplanktonu etkileyen faktörler, sularda algal hareketler, fitoplanktonun mevsimsel değişimi, besin zinciri dinamiği, besin ve enerji akışının düzenlenmesi.

804511 Sintaksonomik Nomenklatür (2, 2, 0) 3

Vejetasyon çalışmalarında bitki gruplarının (sintaksonların) oluşturulmasında ve adlandırılmasında (nomenklatür) uygulanması gereken kurallar, prensipler ve tavsiyeler anlatılarak örneklerle uygulanması yapılmaktadır.

804512 Biyomembranlar (3, 0, 0) 3

Zarların kimyasal kompozisyonu, sitoplazmik proteinler ve membranların etkileşimi, prokaryotik ve ökaryotik hücre zarları, hücre zarlarında taşınma, zar elektrik potansiyeli, aktif iyon taşınması, değişik hücrelerde simport ve antiport moleküllerin zardan taşınması, prokaryotlarda taşıma, virus ve toksinlerin hücreye girişi, hücre reseptörleri, hücre adhezyon molekülleri, hormonlar ve reseptörler, G proteinleri, membran füzyonu, salgı proteinlerinin taşınması, zar inceleme teknikleri.

804513 Biyoklimatoloji ve Metodları (2, 2, 0) 3

Genel iklim bilgileri, biyoiklim kavramı, biyoiklim metodları ve bunların dünyadaki çeşitli istasyonlara uygulanışı.

804514 Vejetasyon Analizinde Ordinasyon Teknikleri (2, 2, 0) 3

Vejetasyon çalışmalarında arazide gerçekleştirilen örneklik alanların gruplandırılmasında, birliklerin ve üst kategorilerin (sintaksonların) oluşturulmasında, ham tabloların işlenmesinde kullanılan Braun-Blanquet metodunun matematiksel olarak desteklenmesi ve sınıflandırmalarda güvenilirliği arttırmak amacıyla kullanılan çeşitli nümerik metodların açıklanması ve uygulanması, Bray ve Curtis’in 3 boyutlu ordinasyon (Winconsin Polar Osdinasyon) tekniği ve bundan elde edilen sonuçların çeşitli şekillerde sunumu ve yorumunun açıklanması.

804515 Tohumsuz Bitkilerin Biyolojisi (2, 0, 2) 3

Tohumsuz Bitkilerin Likenler, Ciğerotları, Karayosunları, Eğrelti bölümlerine ait genel morfolojik özellikler ile teşhis ve tanımlamalarında kullanılan karakterler ve onlara ait cins ile tür düzeyinde anahtar bilgiler, bu bilgilere dayalı laboratuvar çalışmaları.

804516 Bitki Sosyolojisi Sistematiği (2, 0, 0) 2

Dünyada ve yurdumuzda bugüne kadar tanımlanmış olan mevcut sintaksonomik birimler, fitososyolojik üniteler (Sınıf, Ordo, Alyans) dünyadaki yayılışları, karakteristikleri ve ekolojik özellikleri.

804517 Özel Vejetasyon Tipleri (2, 0, 0) 2

Ülkemizde bulunan halofitik, jipsikol, alpin, kumul, turba, riparian, psödomaki gibi vejetastonların ekolojik ve floristik özellikleri, sintaksonomik yapıları, yayılış alanları, ekolojik ve ekonomik önemleri, çevresel değişimlerden nasıl etkilendikleri ve üzerlerindeki çevresel baskılar anlatılmaktadır.

804518 Bitki Materyali Toplama ve Koruma Teknikleri (2, 2, 0) 30

Karasal ortamlarda biotik dağılma ve zonlaşma faktörleri, toplama metodları ve malzemeleri, örneklerin alınması ve arazi notlarına ait genel bilgiler, algler, diatome ve benzeri formları ile şapkalı ve yüksek mantarlar, likenler, ciğerotları, karayosunları, eğreltiler ile yüksek bitkilerin yaşam ortamları, toplanma ve saklanma teknikleri anlatılacak, ayrıca bu konularla ilgili laboratuvar çalışmaları yapılacaktır.

804519 Vaskuler Kambiyum ve Odun Anatomisi (2, 0, 2) 3

Kambiyum hücre yapısı ve büyüme devri, kambiyal hücre bölünmeleri, vasküler ışınlar orijini ve gelişmesi, anormal kambiyumlar, tabakalı ve tabakalı olmayan kambiyum, kambiyal aktivite peryodu, kambiyumda mevsimsel değişimler, kambiyal aktiviteyi etkileyen faktörler, kambiyal gelişmenin deneysel kontrolü. Ksilem ve floem farklılaşması. Kambiyumdan odunun farklılaşması, Odun parankiması, Işınların hücre düzenlenmesi, Gymnospermlerde sekonder ksilem, Dikotiledonlarda sekonder ksilem, Hücre çeperlerinin ultrastrüktürü ve kimyasal komponentleri, ekonomik değeri olan odunlu bitkilerde karşılaştırmalı odun anatomisi. Periderm, kabuk, lignin ve özellikleri, Mikroskopik yapı ve ağaç özellikleri arasındaki ilişki, Dendrokronoloji.

804520 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi (2, 0, 0) 2

Step vejetasyonunun gelişme alanlarındaki ekolojik ve fıtocoğrafik özellikler, sınıflandırılmaları, floristik ve sintaksonomik yapıları.

804521 Omurgalıların Evrimi (3, 0, 0 ) 3

Jeolojik zamanlar. Fosil kayıtların önemi. Hayvanların ortaya çıkma periyotları. Omurgalıları orijini hakkındaki görüşler. Omurgalı evrimi bakımından Darwin`in evrim teorisinin tartışılması. Homoloji ve Amolojinin evrimsel önemi. Omurgalıların karaya çıkışı. Balık, amfibi, reptil ve kuşların evrimsel tarihi. Memeli benzeri reptiller ve memeli karakterleri. Memelilerin evrimi.

804522 Biyolojik Boyalar (2, 0, 2) 3

Boyaların genel yapıları, sınıflandırılmaları, kullanım alanları, asit ve bazik boyalar ve kromoforları, kimyasal yapı ve renklilik arasındaki ilişki, boyama mekanizması, önemli biyolojik boyaların özelikleri ve hazırlanması.

804523 Dendroloji (2, 0, 2) 3

Ağaç biliminin tarihçesi, Yaprak dökümü, tomurcuk (tipleri, dizilişi, pulları) sürgün (özellikleri, yıllık sürgün izleri), yaprak sapı izleri, iletim demeti izleri, lentiseller, diken tipleri, sürgün özü gibi ayırt edici özellikler, kabuk, meyve tipleri ve tanım anahtarı, yapraklı ağaç ve çalıların kış tomurcuk sürgünleri ile diğer özeliklerine göre tanım anahtarı, Türkiye’de yaygın ağaç türlerinin korolojisi.

804524 Histokimya (2, 0, 2) 3

Materyallerin boyama işlemleri için hazırlanması, fiksasyon boyama metodları, proteinlerin, peptitlerin ve amino asitlerin histokimyası, basit ve glikozil ihtiva eden proteinler, nükleik asitler ve nükleoproteinler, karbohidratlar, lipidler ve protein pigmentleri ve öncüleri, biyojenik aminler ve enzimler, metallerin histokimyasal olarak teşhisi, otoradyografi ve tatbiki, sayısal histokimya, substrat film teknikleri.

804525 Bitkilerde Stres Fizyolojisi (2, 0, 0) 2

Stres, uyum ve dayanıklılık terimlerinin tanımlanması, düşük sıcaklık (üşüme ve donma), kuraklık, yüksek sıcaklık, tuz ve iyon stresleri, oksijen eksikliği ve hava kirliliği, stres koşullarında membran özellikleri, zarar, dayanıklılık mekanizması, dayanıklılık ile ilişkili olan metabolik değişimler, hormonal kontrol, stres proteinleri.

804526 Omurgasızlarda Bağışıklık (2 2 0)

Bağışıklığın tanımı ve tipleri. Omurgalı ve omurgasızlardaki dolaşım sistemi ve bunların karşılaştırılması. Omurgasızlardaki hemolenfin yapısı ve fonksiyonları. Hemositlerin (kan hücreleri) tipleri ve bunların hücresel yapıları. Prohemositler, plasmatositler, önositoidler, adipohemositler, sistositler, sferül hücreler, granuler hücreler ve tipleri, podositler, vermiform hücreler. Hemolenfdeki diğer komponentler: serbest yağ hücreleri, mum damlaları, spermler, yumurtalar. Hemositlerin fonksiyonları: fagositoz, nodul oluşumu, kapsülleşme, diğer hücreleri besleme, patojenlere karşı savunma, inflamasyona, yara iyileşmesine ve koagülasyona katılma. Bağışıklıktaki moleküller: Antibakteriyel proteinler, fenoloksidaz enzim sistemi, melanin, sisdirim enzimleri, lektinler vs.

804527 İleri Hücre Biyolojisi (3, 0, 0) 3

İntegral, periferal proteinler ve görevleri; zarların lipid yapısı; prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde hücre duvarının moleküler yapısı; hücreler arası haberleşme ve sinyal iletimi; bakterilerde fotosentetik reaksiyon merkezi; prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde taşıma mekanizması; hücre döngüsü regülasyonu NO (Nitrik Oksit) ve biyolojik aktivasyonu; Şaperonlar; Hücre iskeleti ve hareket; hücrede kesecik tipleri ve keseciklerle taşıma; DNA’nın kendini eşlemesi ve tamiri; prokaryotlarda ve ökaryotlarda transkripsiyon; sitoplazmada proteinlerin taşınması.

804528 Türkiye Kemiricileri (Rodentia: Mammalia) (2, 0, 2) 3

Türkiye’deki kemirici türleri, teşhis karakterleri, taksonomik problemleri, yayılışları, habitatları, ekolojik bakımdan önemleri.

804529 Hayvan Sistematiğinin Prensipleri (2, 0, 0) 2

Sistematiğin tanımı ve tarihçesi, sistematiğin önemi, taksonomik kategoriler, tür kavramı ve türaltı kategoriler, sistematik koleksiyonlar (örneklerin toplanması, hazırlanması, etiketleme), taksonomide kullanılan karakterler, teşhis (tayin) nedir ve nasıl yapılır, ilk tanım ve canlıların bilimsel adlandırılması, varyasyonun tanımı ve çeşitleri, taksonomik yayınlar, Zoolojide uluslararası kongreler, uluslararısı kodun kullanımı ve yorumu.

804530 Hayvan İzleri (1, 0, 2) 2

Hayvan izlerinin ayırımı, iz gruplarının ölçümü ve değerlendirilmesi, iz çeşidine göre tür tayini, kusmuk materyalin (=Pelet) elde edilmesi, değerlendirilmesi, izleri toplama yöntemleri ve korunması.

804531 Memeli Hayvanların Biyolojisi ve Ekolojisi (2, 0, 0) 2

Memelilerde hareket tipleri, yön bulma, beslenme, vücut ısısının korunması, üreme, yavru gelişimi ve bakımı, mevsimsel morfolojik ve fizyolojik değişimler, ekstrem yaşama alanları, populasyon istatistiği, memelilerin ekolojik rolü.

804532 Bitki Mineral Metabolizması (2, 0, 2) 3

Bitki kuru maddesindeki elementler. Bitki beslenmesi çalışmalarında metodlar. Temel elementler; Bitkinin yaşamını tamamlaması için gerekli olan elementler. Temel elementlerin fonksiyonları, şelat maddeler. Besin eksikligi; Bitkilerde metabolik proseslerin zarar görmesi ile meydana gelen simptomlar, ve elementlerin fonksiyonları

804533 Omurgalıların Hareket Mekanizması (2, 0, 0) 2

Balıkda hareket, aktif ve pasif yüzme, dikey ve yatay hareketler ve hız; kuşlarda uçma ve süzülme, iniş ve süzülme, hız; memeli hareketi, yürüme, koşma, atlama, uçma, hız; omurgalı hareketlerinde önemli fonksiyonel yapılar.

804534 Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi (3, 0, 0) 3

Hücre bölünmesi, büyümesi ve farklılaşmasının hormonal kontrolü, morfogenesis, kök, gövde, yaprak, tomurcuk gelişmesi, çimlenme ve dormansi, apikal dominansi, polarite, fıtokrom, fotomorfogenesis, juvenilite, fotoperiyodizm ve vernalizasyon, senenens ve absisyon, reproduktif büyüme ve gelişme, çiçeklenme, döllenme, meyve ve embriyo gelişimi.

804535 Türkiye Yarasaları (2,0,0) 2

Türkiye’nin yarasa türleri, biyolojik özellikleri, ekolojik rolleri, ekonomik önemleri, yayılışları, türlerin teşhisi ve taksonomik problemler.

804536 Bitkilerde Enzim Metabolizması (2, 0, 0) 2

Enzim yapısı, enzimlerin sınıflandırılması, tetrapirol, purin, primidin biyosentezleri, hücre duvarı polimerlerinin oluşumu için kullanılan bileşiklerin sentezi ve reaksiyonu katalizleyen enzimler, fotosentezde kuantum yakalanması ve dağılması, pigmentler arasında kuantum transferi, fotofosforilasyon, glikolizisde iş gören enzimler, Calvin çemberi, Crassulacean asit metabolizması, fotosolunum ve glikolat devri, monosakkarit, oligosakkarit, nişasta biyosentezi ve polisakkarit sentezinde aracı maddeler.

804537 Çevre Biyolojisi (3,0,0) 3

Milli parklar, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanları, Özel Çevre koruma alanları, özel Çevre Koruma alanlarının flora ve faunası ile ilgili sorunlar, ortak geleceğimiz çerçevesindeki enerji kaynakları, dengeli kalkınma, sürdürülebilir gelişme, ekonomi-ekoloji ilişkisi, Türkiye’nin çevre sorunlarına genel bakış.

804538 Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri (2 2 0) 3

Elektron mikroskobunun tarihsel gelişimi ve elektron mikroskobu çeşitleri. Materyallerin preparasyon (yıkama, fiksasyon, dehidrasyon, gömme, kurutma, kaplama vs işlemleri.). Bu işlemlerde kullanılan kimyasal maddeler ve solusyonların özellikleri ve electron mikroskoplarında kullanılan aksesuarların özellikleri. Bir çok organizmanın örneğin bakterilerin, virüslerin, mantarların, mikoplazmaların, bitkilerin ve hayvanların geçirmeli ve taramalı elektron mikroskoplarında incelenmesi için özel metotlar. Elektronmikrograflar üzerinde yorum yapılması.

804539 Bitkilerde Sınıflandırma Sistemleri ve Diğer Bilim Dallarının Taksonomideki Rolü (2, 0, 0) 2

Morfolojiden, Moleküler Sistematiğe, Bitki kemotaksonomisinden Sitotaksonomiye taksonomik karakterlerin araştırılmasını sağlayan bilim dalları ve bu bilim dallarının incelenmesine olanak verdiği karakterler ve özellikleri tanıtılmakta; Tarihsel gelişimleriyle sınıflandırma sistemleri açıklanmaktadır.

804540 Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması ve Korunması (1, 0, 2)2

Omurgalılardan balık, amfibi, reptil, kuş ve memelilere ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması. Balık, amfibi ve reptil örneklerinin koruma çözeltilerinin hazırlanması. Kuş ve memeli örneklerinin tahnit metodları. Omurgalı örneklerinin etiketlenmesi. Örnekleri müzede koruma metodları.

804541 Bentik Alg Ekolojisi (2, 2, 0) 3

Bentik bölgenin sınıflandırılması, epipelik, epilitik ve epifitik topluluklar. Bentik florayı etkileyen faktörler.

804542 Genel Biyolojik Teknikler (2, 0, 2) 3

Biyolojide deney ve analiz, çözeltiler ve standardizasyonu, materyalin toplanması, örnek alma, hemojenizasyon, ekstraksiyon, saflaştırma metodları, kromatografik teknikler, fotometri, kolorimetri, spektrofotometri, flüorimetri, turbidimetri, alev fotometrisi, atomik absorpsiyon spektrofotometresi, polarimetre, iyonmetre, radyoizotop teknikleri, enzimolojik metodlar.

804543 Moleküler Genetik (3, 0, 0) 3

Ökaryot ve Prokaryotlarda gen ekspresyonu, replikasyon, transkripsiyon, translasyon ve kontrol mekanizmaları, nükleik asit-protein etkileşimleri, DNA ve RNA polimerazlar, bağlayıcı ayırıcı ve stabilize edici proteinler, topoizomerazlar, Hareketli elementler: IS elementleri ve transpozonlar, ökaryotlarda kromozom yapısı ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi.

804544 Alg Biyolojisi (2, 2, 0) 3

Alglerin morfolojisi ve sitolojisi. Kültür ve beslenme. Enerji kaynakları ve pigmentler. Hareket ve ritm.

804545 Göllerde Ötrofikasyon Problemleri (2, 0, 0) 2

Ötrofikasyon nedir? Doğal ötrofikasyon, kültürel ötrofikasyon, ötrofikasyonun belirgin özellikleri. Göllerin verimliliklerine göre sınıflandırılması, göllerde azot ve fosfor döngüsü, ötrofikasyonun göllerde neden olduğu başlıca problemler, ötrofikasyon problemlerinin çözümlenmesi, göle fosfor ve azot getiren su kaynaklarının denetimi, fosfor içermeyen deterjan kullanımının desteklenmesi, nutrient (fosfor ve azot) inaktivasyonu (alimünyum sülfat yöntemi), hipolimnitik, havalandırma, yapay sirkülasyon, göl suyunun değiştirilmesi veya seviyesinin azaltılması, dip çamurunun örtülmesi (bentik örtü oluşturulması), sediment kazınması (dirençleme), kimyasal kontrol yöntemi (algisid ve herbisid’lerin kullanılması). Makrofit uzaklaştırılması yöntemi (kesim yöntemi), biyolojik kontrol (balık stoklanması) yöntemi, Göl Yönetimi.

804546 Balık Populasyon Dinamiği (2, 0, 2) 3

Balık populasyonlarının habitatlara göre sınıflandırılması, balık stoklarının özellikleri, balık stoklarını dolaylı yoldan etkileyen faktörler. abiyotik çevresel faktörler, biyotik çevresel faktörler. Balıklarda büyüme, kemikli balıklarda yaş tayini, yaş, boy ve ağırlık ölçülerinin değerlendirilmesi. Boy-ağırlık ilişkisi, yaş-boy, yaş-ağırlık ilişkisi. Balıklarda üreme, eşey ayırımı, eşeysel olgunluk derecesi, yumurta verimliliği (fekondite), fekondite-boy, ağırlık ve yaş ilişkileri. Balıklarda beslenme, beslenme ölçüm yöntemleri, balıklarda stok büyüklüğünün tahmini, markalama ve yeniden yakalama yöntemi, yumurta ve larva örneklenmesi, akustik teknik, alan tarama ya da su süzme yöntemi. Gerçek (mevcut) populasyon analizi, stokların düzenlenmesi, egzotik balık türleri, egzotik balık türlerinin diğer balık populasyonları üzerine olumsuz etkileri.

804547 Göllerde Zooplanktonik Organizmalar (2,0,2) 3

Plankton biliminin tarihsel gelişimi, planktonun sınıflandırılması, planktonun toplanması, tespiti ve miktarının tayini. Zooplanktonun önemi, zooplanktonik organizmaların genel özellikleri, sistematiği, tatlısulardaki zooplanktonun bellibaşlı grupları Rotifera, Cladocera, Copepoda, Diğer zooplanktonik larvalar, zooplankton ekolojisi, indikatör olarak zooplanktonik organizmalar, zooplankton üzerine etkili olan abiyotik ve biyotik faktörler, zooplankton yoğunluğu ve biyoması, verimlilik, dolaylı (indirekt) yöntemler, doğrudan (direkt) yöntemler, zooplankton kültürleri, kültür ortamının hazırlanması, kültür koşulları, kültür teknikleri, Rotifera kültürü, Artemia kültürü, Daphnia kültürü.

804548 Hidrobiyolojik Metodlar (2,0,2) 3

Göllerden limnolojik (biyolojik, kimyasal, fiziksel) parametrelerin, dataların elde edilmesi, örneklerin alınması ve değerlendirilmesi.

804549 Fitoplankton Primer Verimliliği ve Biyolojik Kütlesini Ölçüm Metodları (2, 2, 0) 3

Fitoplankton biyomasının kalitatik ve kantitatif olarak tayin edilmesi için örnekleme teknikleri, su ve plankton örneği alma teknikleri, sayma teknikleri, populasyonların ifade edilmesi, kimyasal bileşenler ve fotosentetik pigmentin hesaplanması, verim hızının ölçülmesi için teknikler, oksijen metodu, CO2 sistem analizi, (14 C) teknikleri.

804550 Herbaryum ve Botanik Bahçeleri (2, 0, 0) 2

Herbaryumun önemi, kurulma amaçları, tarihçesi ve bilime katkısı anlatılarak, ülkemizdeki ve dünyadaki önemli herbaryumlardan örnekler verilmektedir. Botanik bahçelerinin ilk oluşumları ve günümüze nasıl geldikleri, amaçları, önemleri ve bilime katkıları anlatılarak ülkemizden ve dünyadan örnekler verilmektedir.

804551 Moleküler Biyolojide Kullanılan İleri Teknikler (2, 2, 0) 3

Gel elektroforez yöntemleri: Protein gel elektroforezi ve nükleik asit elektroforezi teknikleri, proteinlerin saflaştırılmasında kullanılan kromatografik yöntemler: ultrasantrifugasyon yöntemleri: sukroz ve sezyum klorür gradyanları immunogenetik teknikler, DNA’nın saflaştırılması ve klonlama teknikleri, DNA dizi analizinde kullanılan metodlar, otoradyografı, hibridoma tekniği, gen klonlamada kullanılan teknikler.

804552 Çiçekli Bitkilerin Kökeni (2, 0, 0) 2

Çiçekli bitkilere köken oluşturabilecek gruplar ve karakteristik özellikleri anlatıldıktan sonra, Çiçekli bitkilerin kökenini araştırmakta kullanılan mevcut veriler ve araştırma metotları anlatılmakta, çiçekli bitkilerin orijini ile ilgili teoriler tartışılmaktadır ve mevcut veriler ışığında günümüz çiçekli bitkilerinin akrabalık ilişkileri anlatılmaktadır.

804553 Mikroskoptan Resim Çizme ve Fotoğraf Çekme Teknikleri (1, 0, 2) 2

Işık mikroskobu hakkında genel bilgi, resim çizmede kullanılan aletler, resim çizmede dikkat edilecek hususlar, mikroskoptan resim çizme ve ölçekleme, fotoğraf çekmede kullanılan aletler, mikroskop fotoğraf makinesi sistemi, siyah-beyaz film ve mikrofotoğrafi, renkli film ve mikrofotoğrafi, mikrofotoğrafide kullanılan ışık kaynakları ve filitreler, çevirme filtreleri, siyah-beyaz film banyosu, siyah-beyaz negatif baskısı.

804554 Gen Mühendisliği (3, 0, 0) 3

Bakterilerde restriksiyon modifikasyon sistemi, E.coli de klonlama çalışmaları ve klonlamada kullanılan taşıyıcı vektörler: Plazmitler, bakteriyofajlar, kozmitler, fazmitler ve taşıyıcı vektörlerin konstrüksiyonu, diğer bakterilerde ve ökaryotlarda klonlama çalışmaları, klonlamada statreji ve gen bankalarının yapılması, ekspresyon vektörlerinin önemi, rekombinantların seleksiyonu, teknikleri klonlanan genin dizi analizinin yapılması, gen mühendisliğinin önemi.

804555 Bitki Büyüme Hormonları (3, 0, 0) 3

Hormonlar ve büyüme düzenleyiciler: Oksinler, Gibberellinler, Sitokininler, Etilen, Absisik asit ve diğer bileşikler. Hormon reseptörleri. Hormonların kimyasal yapısı, metabolizması, inaktivasyonu ve taşınması. Hormon seviyesinin sentezlenme ve parçalanma hızının kontrol edilmesi. Hormonların fizyolojik etkileri

804556 Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları (3, 0, 0) 3

Biyoteknolojide kullanılan genetik yöntemler, gen mühendisliğinin biyoteknolojiye kazandırdığı yeni boyutlar, protein mühendisliği, biyoteknolojide gen mühendisliğinin önemi.

804557 Böcek Ultrastrüktürü (2, 0, 2) 3

İntegümentin ince yapısı, böceklerde kan hücreleri, hemapoietik doku, perikardiyal hücreler ve dorsal damarlar, bağ dokusu, kan dokusu, yağ dokusu, fotoreseptör hücreler, koku reseptörleri ve mekanoreseptörler, ipek bezi, wax bezi, epidermal hücreler ve kütikulanın ultrastrüktürü, endokrin sistem, testisler, ovaryum, spermatogenesis, ongenesis, fallik kompleks, yumurta kılıfının oluşumu ve gelişimi ve bunun sistematik önemi, solunum sistemin yapısı, sindirim ve boşaltım organlarının ultrastrüktürü.

804558 Işık Mikroskobisi ve Tipleri (1, 0, 2) 2

Mikroskop, temel optik kurallar, mikroskobun mekanik kısımları, optik kısımları, objektifler, okülerler ve kondasörler, aydınlık saha mikroskobisi, karanlık saha mikroskobisi, faz-kontrast mikroskobi, floresans mikroskobi, konfokal mikroskopi, mikroskopta ölçüm.

804559 Biyomolekül Metabolizması (3, 0, 0) 3

Canlı organizmaların metabolik ara ürünleri, yapı taşları ve bunların fonksiyonları, karbonhidratlar, lipidler, hormonlar ve vitaminlerin metabolizması, temel ve temel olmayan amino asitler ve bunların bireysel metabolizmaları.

804560 Helmintoloji (2, 0, 2) 3

Helmintlerin morfolojisi; hayat devri ve gelişmeleri; kültürü, vücut bileşimi, beslenme özellikleri, solunun, boşaltım, ozmotik basınç, sindirim enzimlerine karşı direnç, hareket, dokularda yerleşme ve üreme; ortam koşullarının helmintler üzerine etkisi (sıcaklık, nem, oksijen, ışık, pH derecesi, kimyasal maddeler, toprak ve bitkiler); davranış özellikleri. Özellikle insan sağlığı açısından önemli olan helmint türlerinin epidemiyolojisi, laboratuar tanısı, korunma ve kontrol yöntemleri. İnsan sağlığı açısından önemli helmint türlerinin laboratuar tanısında kullanılan yumurta, larva ya da ergin şekillerinin total olarak veya hazır preparatın incelenmesi.

804561 Omurgasızlar Endokrinolojisi (2, 0, 2) 3

Omurgasızlar endokrinolojisine giriş, böceklerde sinir sistemi, böceklerin endokrin sistemleri, beyin, protorasik bezler, corpora cardiaca, corpora allata, subözofagal gangliyon, frontal gangliyon, nörosekresyon hücreleri ve görevleri, corpora allata ve protorasik bezlerin karşılıklı ilişkileri, davranış ve corpora allata ilişkileri, böceklerde renk adaptasyonunun hormonal kontrolü, böcek hormonlarının kimyasal yapıları, beyin hormonu, ekdizon hormonu, jünevil hormon, eclosion hormon, bursicon hormonu, adipokinetik hormon, üremenin endokrin yolla kontrolü, enrokrin çontrol of diapoz. Crustacea’da endokrin sistem, Annelida da endokrin sistem.

804562 Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler (3, 0, 0) 3

RNA nın sentezi ve işlenmesi; protein hedeflendirilmesi; sinyal sekansları; sinyal tanıyıcı; partikül; reseptör aracılığı ile endositoz; proteinlerin yıkılmak üzere işaretlendirilmeleri; fosfoinozitid şelâlesi; protein katlanması; moleküler superonlar; antisens teknoloji.

804563 Bitkilerde Azot Asimiliasyonu (2, 0, 0) 2

Biyolojik azot fiksasyonu ve simbiyotik bakteriler, baklagil kök nodüllerinin oluşumu, azot fiksasyonunun biyokimyası, nodüllerde gaz değişimi, leghemoglobin’in rolü, nitrat asimilasyonu, nitratın nitrite, nitritin amonyuma indirgenmesi, amonyak asimilasyon yolları ve amonyağın organik bileşikler içinde birleşmesi, azotun transaminasyon ile aminoasitler içinde birleşmesi, amidler, üreidler, azot fiksasyonunun fotosentez ile ilişkisi, azot fiksasyonunda çevrenin etkileri.

804564 Protein Aktarımı (Blotting) ve Biyolojide Uygulanışı (2, 2, 0) 3

Proteinlerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması, Proteinlerin ayrımı için kullanılan jel elektroforez teknikleri: NativePoliakrilamid Jel Eiektroforez (Native-PAGE), Sodyum Dodesil Sülfat-PAGE (SDS-PAGE), İzoelektrik odaklama Jel Elektroforez, İmmünoelektroforez. Protein Blotlama teknikleri: Dot-Blot, Western Blotlama. Blotların incelenmesi: Otoradyografi, Radyoaktif olmayan metodlar. Protein Blotların Biyolojide uygulama alanları: Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların moleküler klasifikasyonu, Mikrobiyal hastalıkların teşhisi, Otoimmün hastalıkların teşhisi, Allerjenlerin standardizasyonu ve teşhisi.

804565 Türkiye’nin Floristik Yapısı (3, 0, 0) 3

Türkiye Florasının yakın geçmişi, Türkiye Florasına katkıda bulunan batılı araştırmacılar ve çalışmaları. Türkiye’nin Floristik bölgeleri ve özellikleri, bu bölgelerin tür kompozisyonu. Türkiye’nin Floristik orijini. Yaygın familya ve cinslerin Türkiye’deki durumu ve dağılışı. Türkiye’de habitat tipleri ve özel floristik kompozisyonları. Türkiye’de Endemizm. Endemik türler ve dağılışı. Anadolu Diyagonali. Türkiye florası ile ilgili istatistiki veriler.

804566 Karayosunlarının Biyolojisi (2, 0, 2) 3

Karayosunların orijini, fosil tarihi ve taksonomileri, karayosunlarında suyun gövdeye alınmasındaki mekanizmalar, eşey organlarının ontogenesi ve spermatozoidlerin anteridyumdan arkegonyuma taşınmasındaki fizyolojik etmenler, protonema ve gametofitin gelişimi, kapsül ve spor dağılım mekanizmaları, sporofitin ontogenesi, spor morfolojisi ve sistematikteki önemi, karayosunlarının sıcak su kaynakları, göller sert kaya oluşumları, deniz suyu, kum, yangın, tropikal ve ılıman ormanlarla olan ilişkileri, karayosunlarının kolleksiyonu ve saklanması, karayosunlarının teşhisi, karayosunlarının Türkiye’deki coğrafik dağılımı, arazi çalışmaları.

804567 İleri Bitki Histolojisi (2, 0, 2) 3

Üreme organları histolojisi: Sepal ve petaller, petal pigmentleri, stamen ve polenler, karpel ve ovuller, megasporogenez ve dişi gametofit, endosperm ve embriyo, meyve ve tohumlar.

804568 Ciğerotlarının Biyolojisi (2, 0, 2) 3

Ciğerotlarının sistematiği, tallus rizoit ve sporofitlerinin ontogenesi, Gametofitin anatomisi ve morfolojisi, gövde simetrisi ve fotosentetik uzantıların morfolojisi, spor ve elater morfolojisi, ciğerotları ile yakın taksonlar arasındaki morfolojik ve anatomik farklılıklar, ciğerotlarının Türkiye’deki coğrafik dağılımı, ciğerotlarının kolleksiyonu ve saklanması, ciğerotları sistematiğinde terminaloji, ciğerotlarının teşhisi, arazi çalışmaları.

804569 Bitki Mikrotekniği (2, 0, 2) 3

Farklı bitki doku ve organları için özel preparasyon teknikleri, farklı amaç ve materyaller için geliştirilmiş boyama metodları, mikrokimyasal metodlar, kromozomlar ve hücre bölünmesi için farklı ezme metodları.

804570 Anaerobik Bakteriler (3, 0, 0) 3

Anaerobik Bakterilerin Sınıflandırılmaları: Arkebakterler, Fotosentetik bakteriler, Sülfat indirgeyen bakteriler, Gram pozitif bakteriler, Gram negatif bakteriler. Ekolojileri: Canlı vücutlarında bulunan anaeroblar, Toprakta bulunan anaeroblar, Sularda bulunan anaeroblar. Metabolizmaları: Anoksijenik fotosentez, Anaerobik solunum, Karbonat solunumu (Metanojenler, Homoasetojenler), Sülfür solunumu, Sülfat solunumu, Demir solunumu, Fermantasyonlar. Patojen Anaerob Mikroorganizmalar: Sporlu anaerobların sebep olduğu enfeksiyonlar, Sporsuz anaerobların sebep olduğu enfeksiyonlar. Anaerob Bakterilerin Endüstriyel Önemleri: Gıda endüstrisinde kullanılan anaeroblar, Tarım alanlarında kullanılan anaeroblar, Kimya endüstrisinde kullanılan anaeroblar.

804572 Hücre Farklılaşması (2, 0, 0) 2

Gelişim biyolojisine giriş; Tek bir hücre, döllenmiş zigot, nasıl tam yeni bir organizmanın ortaya çıkmasına neden olabilir; Genler gelişimi nasıl kontrol eder; Hücre farklılaşmasının genetik ve moleküler kontrolü; hücrelerin farklılaşması, doku oluşumu ve organ ve organizmaların gelişimi altında yatan moleküler ve hücresel mekanizmalar; bitki ve hayvanların döllenme, bölünme ve morfonogenezi; polarite ve pozisyon bilgisi; organogenez ve özel dokuların gelişimi (Hemotopoez, Miyogenez, Osteogenez, Nörogenez), evrim ve gelişim; hücre farklılaşması ile ilgili son yayınların analizi ve tartışılması.

804573 Ekonomik Bitkiler Anatomisi (2, 0, 2) 3

Ekonomik değeri olan çeşitli bitkilerin, kullanılan kısımlarının anatomik ve morfolojik yapılan, bu karakterlere bakarak kullanılan bitkisel materyalin kalitesinin tespiti, kullanılan bitkisel materyalin saflığının kontrolünün makroskobik ve mikroskobik yöntemlerle araştırılması.

804574 Türkiye’de Vejetasyon Dinamigi (3, 0, 0) 3

Populasyon ve kommünite kavramları; oluşum, büyüme, dalgalanmalar. Yapı (Strüktür), agregasyon. Türler arasındaki ilişkiler ve rekabet. Süksesyon kavramı, regressif ve progressif gelişim. Süksesyonun safhaları. Süksesyon çalışma metodları. Klimaks kavramı, klimaks çeşitleri. Klimaks formasyonlar-Biyomlar. Orman ekosistemleri ve dinamizmi, Türkiye’den örnekler; mutedil yaprak ormanlar, sık ekvator ormanları, konifer ormanları, çayır ekosistemleri ve dinamizmi, Türkiye’den örnekler, stepler, savanlar, daimi çayırlar, akuatik ekosistemler ve dinamizmi, Türkiye’den örnekler.

804575 Hücre Aktivitesinin Biyokimyası (3, 0, 0) 3

Hücre membranlarının fizyolojik fonksiyonları, nükleik asit metabolizması, polipeptidler ve amino asitlerin biyosentezi, protein biyosentezi, karbonhidrat kimyası, depo ve yapısal karbonhidratlar, lipit metabolizması, fenolik bileşikler, poliaminler, sülfat aktivasyonu, sistein ve metionin biyosentezi.

804576 Karşılaştırmalı Omurgalı Endokrinolojisi (2, 0, 0) 2

Omurgalı endokrinolojisine giriş, omurgalı nöroendokrinolojisi ve nörosekresyon, hipofiz bezinin salgıları ve omurgalılarda karşılaştırılması, Pars-lntermedia hormonu ve omurgalılarda pigmentasyonun kontrolü, karşılaştırmalı tiroid bezi salgıları , karşılaştırmalı paratiroid bezi salgıları, pankreasın endokrinolojisi, insülin ve glukagon hormonlarının kimyasal yapıları ve işlevleri, böbrek üstü bezinin salgıları, Omurgalılarda gonatlar ve gonadal hormonlar, Gastrointestinal hormonların karşılaştırmalı endokrinolojisi.

804577 Bitki Sistematiği Terminolojisi (2, 0, 2) 3

Genel terimler (dış yüzey, uç ve taban şekilleri, loblanma, tekstür, büyüklük, yaşam süresi vs.), kök, gövde ve yaprak gibi vejetatif organlara ait yapısal çeşitlilik terminolojisi, çiçek parçaları, meyve ve tohum gibi eşey organlarına ait yapısal çeşitlilik ve terminoloji renklerle ilgili genel terimler, ekolojik- coğrafi terminoloji, önek ve sonekler ve standart kısaltmalar.

804578 Bitkilerde İletim (2, 0, 0) 2

Bitkiler için suyun önemi. Suyun yapısı ve özellikleri. Taşıma prosesleri. Bitkilerde su dengesi . Topraktaki su ve kökler ile suyun alınması. Bitki kök sistemleri ve toprakla ilişkiler. Mikorizal fungi ve bitki kökü arasındaki ilişkiler. Çözünür madde taşınması: Pasif ve primer, sekonder aktif taşıma, biyolojik membranlardan taşınma, hücreler arası taşınma. Floemde iletim: İletim modelleri, maddelerin iletimi, floemde birikme ve birikmeme mekanizmaları, assimilasyon ürünlerinin oluşması ve dağıtılması.

804579 Sekonder Bitki Metabolitleri (2, 0, 2) 3

Pasif savunmadaki bileşikler; Enfeksiyon öncesi inhibitörler, Şikimik asit türevler; fenoller, lignanlar. Şikimat- Polimalonat yolu; naftokinonlar ve azot içeren aromatikler, Trikarboksilikasit türevleri. Asetat-polimalonat yolu, Yag asitleri türevleri. Mevalonik asit türevleri; Terpenler ve steroidler. Uyarılan dayanıklılıktaki bileşikler; enfeksiyon sonrası inhibitörler. Fitoaleksinler ve uyarıcıları, fitoaleksinlerin metabolizması ve toksinleri, detoksifikasyonu. Patojenitede önemi ve pratik uygulamalar.

804581 Taksonomide Bitki Tanıma Metodları (2, 0, 2) 3

Bitki teşhisi için gerekli ön bilgiler verildikten sonra; bitki toplamada bilinmesi gereken bilgiler ve teknikler, teşhis anahtarları ve kullanılmaları etraflıca anlatılmakta, teşhiste kullanılan terminoloji açıklandıktan sonra değişik familya, cins ve türlere ait örneklerde terminolojinin uygulaması yapılmakta ve son olarak da; bitki materyali üzerinde flora kitaplarından bitki teşhisi yaptırılmaktadır.

804582 Alkaloidler (2, 0, 0) 2

Alkaloidlerin kimyasal yapıları, biyosentezleri, teşhis reaksiyonları ve alkaloidlerin bitkilerdeki dağılımları.

804583 Kanser Genetiği (3, 0, 0) 3

Kansere genel bakış; İmmortalizasyon, transformasyon ve özel parametreler, transformasyona sebep olan viruslar, DNA virusları, retroviruslar, hücresel onkogenler, protoonkogenlerin aktivasyonu, mutasyonlar, DNA da yeniden düzenlenmeler, supresörler, onkogenlerin sınıflandırılması.

804584 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Moleküler Mekanizması (3, 0, 0) 3

Bitki gelişiminin genetik esası, pigment sentezi ve genetik kontrolu, bitkilerde transpozonlar ve pigment değişimine etkisi, bitkilerde homeotik mutasyona neden olan regulatör (düzenleyici) genlerin tanımlanması, bitki nuklear genomları hakkında genel bilgiler, bir angiospermin kodlanmasında gerekli gen miktarı, multigenler tarafından kodlanan önemli proteinler, bitki genomlarında tekrarlayan (repetitive) DNA, satellit DNAsının kromozomal lokasyonu, kloroplast ve mitokondri genomları, bitki gelişiminde önemi olan organeller, hücre bölünmesi ve polarite, embriyogenez, tohum gelişimi ve bunların genetik ve moleküler kontrolu, meristem dokuda genetik regülasyon, bitki hastalıkları ve genetik -moleküler kontrolu, azot fiksasyonu genetik -moleküler kontrolu.

804585 Bitkilerde Biyolojik Mineralizasyon (3, 0, 0) 3

Kalsiyum ve Okzalik asidin bitki metabolizmasındaki rolleri; bitkilerde değişik mineraller ve bunların birikimi; kalsiyum okzalat kristallerinin sınıflandırılması; kalsiyum okzalatın histokimyasal yapısı; kristallerin hidrasyon formları ve bunların x-ışınları kırınımı (x-ray difraksiyon) ile tesbiti; nişasta tanelerinde kalsiyum okzalat kristallerinin birikimi ve rolu; bitkilerde kalsiyum okzalat kristalleri, fonksiyon, gelişim ve birikimi; ikiz ve düz rafid ve prizmatik kristaller ve bunların gelişimi; çevresel kirlenme ve minerilizasyon; yapraklarda kristal “idioblast”lar; legum kök nodullerinde kalsiyum okzalat kristalleri; erkek organ ve dişi organın gelişimi sırasında, değişik dokularında kalsiyum okzalat kristalleri; tohum gelişimi sırasında kalsiyum okzalat kristalleri ve diğer minerallerin birikimi; kristallerin gelişimi ve bu mineralizasyonun embryo gelişimi açısından önemi; bitkilerde hastalık yapan bakteri, fungus gibi parazitlerde kalsiyum okzalat kristalleri ve bunların hastalığa dayanıklılıktaki metabolik fonksiyonları; Gymnosperm (açık tohumlular) ve Angiosperm (kapalı tohumlular)’lerde kalsiyum okzalat kristalleri ve bunların Taksonomi’deki önemi; bitki dokularında kalsiyum ve okzalatın birikimi ve nicel (kantitatif) tayini.

804586 Angiospermlerde Döllenme ve Uyuşmazlık (2, 0, 2) 3

Stigma ve stilusun morfolojik ve anatomik yapısı, polen tüpünün sitolojisi ve moleküler yapısı, polen-pistil etkileşimi. Döllenme ve tohum tutumunda polenlerin rolü, polende sterilite, İkili döllenme, singami ve tipleri. Gametofitik ve sporofitik kendine uyuşmazlık, önemi ve genetik esası, doğal ve uyarılmış uyuşmazlığın moleküler yönü, sitoplazmik ve nuklear erkek sterilite.

804587 Tohum Morfolojisi ve Anatomisi (2,0,2)3

Tohum gelişimi ve önemi, tohum yapısı ve genel morfolojisi, tohum tipleri ve özellikleri, tohumların sınıflandırılması, tohumlarda bulunan depo dokusunun yapısı, gelişimi ve sitolojisi, tohum kabuğunun gelişimi ve histolojik yapısı, tohum kabuğunun farklılaşması ve sitolojisi, makrosklereid, osteosklereid, parankima ve alevron tabakasının ultrastrüktürü, tohum kabuğunun mikromorfolojisi, tohumlarda bulunan özel yapılar ve fonksiyonları.

804588 Mikroalg Biyoteknolojisi (2,0,2)3

Endüstride kullanılan mikroalgler: Chlorella sp., Dunaliella sp., Scenedesmus sp., Spirulina sp., Porphiridium sp., Siyanobakteriler ve diğer mikroalgler. Endüstride kullanılan mikroalg ürünleri: Vitaminler, Pigmentler, Amino asitler, Polisakkaritler, Karbohidratlar ve Lipidler. Endüstride mikroalglerin kullanım alanları: Akuakültürde, İnsan ve Hayvan gıdası olarak Tarımda ve Atıksu arıtımında. Mikroalg gelişmesini etkileyen faktörler: besiyeri bileşimi, ışık şiddeti, oksijen ve pH. Çeşitli ortamlardan mikroalg izolasyon yöntemleri. Mikroalg teşhisi. Mikroalg kültürlerinin hazırlanması. Gelişme Parametrelerinin belirlenmesi (sayı ve kütlenin belirlenmesi).

804589 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Uygulama Alanları (2.2.0) 3

Bitki ve hayvan dokularından DNA izolasyonu; PCR Optmizasyonu, DNA ve RNA amplifikasyonu (çoğaltılması); cDNA Klonlaması; Kantitatif PCR; Radioaktif ve radioaktif olmayan metotlarla prob ve primer işaretleme; PCR’da oluşabilecek hatalar ve giderimi; Moleküler markörlerin elde edilmesi; RAPD (Rasgele Çoğaltılmış polimorfik DNA), AFLP(Çoğaltılmış parça uzunluk polimorfizmi), SSR ( Basit Tekrar Dizileri); RT PCR ( Ters transkriptaz PCR) uygulamaları; Transkripsiyona bağlı amplifikasyon sistemi; Genetik ve Evrim ile ilgili çalışmalarda PCR uygulamaları HLA, Duschene Muskuler Distrofi, Hemofili A, Ribozomal RNA Genleri, Filogenetik çalışmalar, Tanı: Viruslar, Ras geninde nokta mutasyonlar, B hücreli lenfoma, Sulardaki bakteriyel patojenler, Retinoblastoma, Akrabalık ilişkileri.

804590 İzoenzim Analizi ve Uygulama Alanları (2,2,0)3

Prensipler, Terminoloji ve tanımlar,çok lokuslu enzimler, Çok allellilik, Enzimler ve İzoenzimleri, Homomerik ve heteromerik izoenzimler, nişasta jel elektroforezi ve uygulanması (hayvan dokularının toplanması, dokuların parçalanması, dokuların saklanması, jellerin boyanması, jellerin değerlendirilmesi, allellerin belirlenmesi), İzoenzim elektroforezinin uygulama alanları (klinikte, bitki izoenzimleri, populasyon genetiği, evrimsel biyoloji alanlarında, hayvan sistematiğinde ve filogenetik çalışmalarda uygulanması.)

804591 Genlerin Organizasyonu, Fonsiyonu ve Evrimi (3,0,0)3

Genetik organizasyonun düzeyleri, genlerin fonksiyonu, mutasyon ve rekombinasyonun moleküler doğası, genetik regülasyonun moleküler esasları, evrimsel genomik karutların saptanmasında kullanılan genetik analiz yöntemleri, genom büyüklüğü ve gen sayısının tür farklılaşması ile ilişkisi, çoklu gen ailelerinin evrimi, kod içermeyen tekrarlanan DNA sekansları, ökaryotik ekstrakromozomal evrim, endosirnbiyoz, genomik arkeoloji, genetik varyasyon , allelik frekansların değişimine yol açan güçler, filojeni, klado gramlar.

804592 Sürdürülebilir Kalkınmada Modern Biyokütle Enerjisinin Yeri ve Önemi (2,0,0) 2

Sürdürülebilir kalkınma (SK) kavramı ve elemanları. 2002 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesine götüren gelişmelerin kısa tarihçesi; Temiz kalkınma mekanizmaları (TKM), karbon ve emisyon ticareti, SK elemanı olarak temiz enerji; WSSD 2002 zirvesinde B.M. su, enerji, sağlık ve çevre, tarım, biyoçeşitlilik ile ekosistem yönetimi (WEHAB) stratejileri; Biyomas enerjisi potansiyeli; Hükümetler Arası İklim Değişimi Paneli (IPCC), Kyoto Protokolü ve WSSD zirvesinde klasik ve modern biyokütle enerjisi (BKE); Uluslararası ve ulusal örgütler, BKE üretim ve tüketimi stratejileri ve planlar; Enerji bitkileri kültürünün çevresel ve ekolojik etkileri; Verimsiz, terk edilmiş ve çölleşmiş arazilerde enerji bitkileri yetiştiriciliği, karbon sekastrasyonu, toprak ıslahı, ekosistem koruma ve restorasyonuna ve biyoçeşitlilik korumaya yararlı etkileri; BKE ve sosyo-ekonomik yararları; Çeşitli BKE üretimi prosesleri; Enerji bitkisi yetiştiriciliği ve ticari BKE uygulamaları konularında seçilmiş bazı bilimsel yayınlar.

804593 Yüksek Bitkilerde Birincil Üretim ve Biyokütle Ölçüm Yöntemleri (2,0,0) 2

Pozitif ve Negatif Net Birincil Üretim (NBÜ) kavramları; Uluslararası Biyolojik Program (IBP) Standard Yöntemi ve eleştirileri, geliştirilmiş şekli; Mevsimsel yerüstü ve yeraltı canlı-ölü biyokütle (BK) değişimleri ölçüm yöntemleri ve değerlendirilmesi; Ölü materyalin bozunma hızı ölçüm yöntemleri; Pik BK ölçümü A ve B yöntemleri, maksimum-minimum yöntemi; B.M. Çevre Koruma (UNEP) Projesi yöntemi; Ekosistem NBÜ-karbon kazancı ilişkisi ve iklim değişimiyle savaşımda değerlendirilmesi; Toprakaltı BK ve önemi ile ekosistem ölçeğinde değerlendirilmesi; Ekosistem BK arttırımında kullanılan yöntemler; Çeşitli habitatlarda BK üretim potansiyeli yüksek tür tarama yöntemleri; Oak Ridge DAAC (A.B.D.) Net Primary Production (NPP) Bilgi Bankası ile A.B. BK Enerjisi Bilgi Bankaları.

804594 Moleküler Biyolojide İmmunokimyasal Metodlar (2,2,0)3

Poliklonal antiserum üretimi: Antijen hazırlama, immünizasyon, kanın eldesi, poliklonal antiserumun işlenmesi: Antiserumun özgüllüğünün ve antikor konsantrasyonunun tayini, poliklonal antikorların saflaştırılması, poliklonal antiserumların kullanılışı, antijen miktarının tayini, immunoizolasyon yöntemler, antijen karakterizasyonu, immunohistokimya. Monoklonal antikorların üretimi ve kullanımı: üretim yöntemi, enzim ve proteinler, zar antijenleri, virüsler ve hücreleri transforme eden proteinler, kromozomal genler ve değişikliğe uğratılmış DNA, rekombinant ekspresyon sistemlerinin klonlanması ve seçimi için monoklonal antikorların kullanılışı, protein immunokimyasında sentetik peptitlerin kullanılışı, antijenler için jel elektroforez, immünizasyon ve kanın eldesi, antiserumun işlenmesi, antikorların test edilmesi ve kullanımı için metodlar; Işık ve elektron mikroskobik preparasyonlar için immunohistokimyasal yöntemler ve kullanımı.

804595 Glikobiyoloji (2,0,0) 2

Karbohidratların tanımı, sentezi ve moleküler yapıları. Glikokonjugatların –O ve –NH bağı ile oluşumu. Karbohidratların kendileri ve başka moleküllerle (protein, lipit vs.) glikozidik bağlarla glikolizasyonundaki enzimatik işlemler. Organizmalardaki glikokonjugatlar: glikoproteinler, glikolipidler, proteoglikanlar, glikosfingolipitler, glikofosfolipitler, glukozaminoglikanlar (GAG) sialik asit. Salgı sıvılarında, hücre kapsüllerinde, duvarlarında, zarlarında sitoplazmasında ve organellerindeki karbohidratlar ve glikokonjugatlar. Glikanlarınve glikokonjugatların fonksiyonları: hücre-hücre haberleşmesi, kendinden olan ve olmayanı tanıma, hücre-matriks ilişkisi, hücre hareketi. Glukokonjugatların kullanımı: kan gruplarının tayini, hastalıkların teşhisi, biyolojideki ve biyoteknolojideki araştırmalar.

804596 Akarsu Biyolojisi (2,0,2) 3

Akarsular ve teşekkülü, nehir ağızları, acı sular, çözünmüş maddelerin dağılımı, temel çözünmüş tuzlar, Akarsularda yaşayan algler ve. adaptasyonları, yüksek su içi bitkileri, Akarsularda yaşayan zooplanktonlar, bentik omurgasız canlılar, benlik omurgasız canlıların akarsu ortamına anatomik ve davranışsal uyumları, Akarsuda yaşayan balıklar ve akıntının burada yaşayan canlılar üzerindeki etkisi, Akarsuda yaşayan balıkların akarsu ortamına uyumları, Akarsuda yaşayan balıkların hareketleri ve üreme özellikleri, Akarsuda yaşayan balıkların beslenme göçü ve göçün kontrolü, Akarsularda bulunan diğer omurgalılar, Türkiye’nin başlıca akarsuları ve biyolojik özellikleri.

804597 Türkiye Tatlısu Balıkları Sistematiği (2,0,2) 3

Balık Örneklerinin Toplanması, Örneklerin Tespiti, Türkiye Tatlısu Balıklarının Genel Sınıflandırılması, Türkiye’de Yaşayan Tatlısu Balıklarının Özelliklerine Göre Gruplandmlması, Türkiye Tatlısu Balıklarının Fılumdan Familyaya Kadar Sınıflandırılması, Cins, Tür Ve Alttürler, Türkiye Tatlısu Balık Familyalarının Tayin Anahtarı, Acipenseridae, Anguillidae, Salmonidae, Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae, Siluridae, Cyprinodontidae, Mugilidae ve Percidae Familyalarına Ait Türlerin Tayin Anahtarı.

804598 Genom (2,0,2) 3

Giriş, Genom analizi, yapısal genomik, fonksiyonel genomik, prokaryotik ve ökaryotik genom analizleri, genom veri tabanlarının genetik ve fiziksel haritaların depolanması ve analizi için kullanımı, genom madenciliği; Transkriptom analizleri, prokaryotik ve ökaryotik gen ekspresyon analizleri, gen ekspresyonu veri tabanları ve madenciliği; Proteom analizleri, proteom veri tabanları, proteom veri tabanları madenciliği; Metabolom analizleri.