Lisans dersleri

BİY 101 GENEL BİYOLOJİ (4 0 0) 4

Hücre yaşamı, Biyolojik moleküller, Hücre membran yapısı ve fonksiyonu,  Hücre yapısı ve fonksiyonu, Hücre yaşamda enerji akışı ve fotosentez, Solunum, DNA,RNA ve gen ifadesi ve Kalıtım, Hücre bölünmesi, Biyoteknoloji, Organizmaların İsimlendirilmesi Ve Sınıflandırılması, Protista, Cıvık Mantarlar, Tek Hücreli Algler, Protozoonlar, Funguslar, Bitkiler, Ciğerotları Ve Karayosunları, Karayosunları, Atkuyrukları, Eğreltiotları, Hayvanlar, Hayvanları Tanımlayan Özellikler, Hayvanlar Alemini Oluşturan Başlıca Filumlar, Evrim kavramının ortaya çıkışı ve evrim konusundaki görüşler, Evrimin tanımı ve evrimin işleyiş mekanizması,Doğal seleksiyon kavramı ve doğal seleksiyonla evrim, Adaptasyon, modifikasyon, polimorfizm, konvergent ve divergent evrim kavramları, Hardy-Weinberg teoremi (Genetik sürüklenme, gen akışı, mutasyon, genetik darboğaz, gen havuzu, genotip ve allel frekansları), Türleşme ve türleşme metodları, Omurgasız ve omurgalı hayvanların sudan karaya geçişi, açık  ve kapalı tohumlu bitkilerin evrimi, Omurgalı hayvanların evrimi

BİY 102 GENEL BİYOLOJİ-II (4 0 0) 4

Bitki Yapısı ve Fonksiyonları, Kök, Gövde, Yaprak. Bitkilerde Yaşam Döngüleri, Bitkilerin Çevreye Yanıtları;Bitki Hormonları, Homeostasis ve Hayvan Vücudunun Organizasyonu, Hayvanlarda dolaşım, solunum, beslenme ve sindirim, Hayvanlarda bağışıklık sistemi, Hayvanlarda endokrin sistem, Hayvanlarda boşaltım sistemi, Sinir Sistemi ve Duyular, Hayvanlarda Üreme ve Gelişme, Davranış, Populasyon Büyümesi ve Düzenlenmesi, Kommunite ilişkileri, Ekosistemler nasıl çalışır?, Dünyadaki çeşitli ekosistemler

BİY 103 ÇEVRE BİYOLOJİSİ  (2 0 0 ) 2

Biyosferin yapısı ve insanla ilişkisi, Biyosferde enerji akışı, Ekosistem ve işlevleri, Biyosferi tahrip eden faktörler, Demografi, Atmosferin yapısı, Uluslar arası çevre sözleşmeleri, Küresel çevre sorunları, Küresel ısınma ve iklim değişikleri, Ozon incelmesi ve etkileri, PAN ve PAH, Asit yağmurları, Alternatif enerji kaynakları,Erozyon, Biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma

 BİY 104 MİKROTEKNİK (1 0 2) 2

Mikroteknik hakkında genel bilgiler, Materyal toplama teknikleri, Materyalin tespiti için kullanılan, kimyasallar, özellikleri, formülasyonları ve metodlar, Korumada kullanılan kimyasallar ve koruma çözeltileri, Dehidrasyonda kullanılan kimyasallar ve metodlar, Gömme ortamları ve materyalin gömülmesi , Kesit alma (el ile, mikrotom ile, mikrotom tipleri, mikrotom bıçak tipleri), Biyolojik boyalar, boya, formülasyonları ve metodları, Geçici ve sabit inceleme ortamları, Maserasyon metodları, Gliserin jelatin metodu, Parafin metodu I, Parafin metodu II, Işık mikroskobu, çalışma prensipleri ve kısımları, Işık mikroskobisi tipleri

Laboratuvar malzeme ve aletlerin tanıtılması, Tespit, Koruma, Maserasyon otsu gövdeler için, Maserasyon odunlu gövdeler için, Ezme metodu, Gliserin-Jelatin metodunun uygulaması, Parafin metodu uygulaması I, Laboratuvar, malzeme ve aletlerin tanıtılması, Koruma Maserasyon otsu gövdeler için, Parafin metodu uygulaması III, Parafin metodu uygulaması IV, Parafin metodu uygulaması V, Işık mikroskobunun tanıtılması, Elektron mikroskobi preparasyon demostrasyonu, Maserasyon odunlu gövdeler için, Ezme metodu, Gliserin-Jelatin metodunun uygulaması, Parafin metodu uygulaması I, Parafin metodu uygulaması II, Tespit, Parafin metodu uygulaması II, Parafin metodu uygulaması III, Parafin metodu uygulaması IV, Parafin metodu uygulaması V, Işık mikroskobunun tanıtılması, Elektron mikroskobi preparasyon demostrasyonu

BİY 151 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI-I (0 0 2) 1

Müze, Herbaryum, Elektron mikroskop, Sera’nın tanıtımı, Mikroskop tanıtımı ve görüntü bulma, Hücre: a- Prokoryat hücre b- Ökaryot hücre, Nişasta, Plastidler, Kristaller, Enzimler, Biyomoleküller, Hücre Bölünmesi: a.Mitoz  b.Mayoz, Segmentasyon, Bitkisel Dokular:İletim ve destek Doku, Hayvansal Dokular: Kemik Doku, Kıkırdak Doku, Kan Doku, Kas Doku

BİY 152 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI-II (0 0 2) 1

Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum, Sindirim sistemi, Memeli kalbinin incelenmesi, Sinir sistemi, Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Solunum sistemi, Bitki Sistematiği, Hayvan Sistematiği, Kurbağa Diseksiyonu

BİY 201 SİTOLOJİ ( 3 0 0) 3

Hücre bilimine giriş, Hücre inceleme teknikleri, Prokaryotik ve Ökaryotik hücrelerin tanımı ve özellikleri.  Hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı. Plazma zarının ve hücre duvarının yapısı. Hücre zarının farklılaşmış yapıları, hücre zarında taşınma, adhezyon molekülleri, hücrede sinyal iletimi, hücreler arası haberleşme. Hücre iskeleti ve organellerin hareketi. Hücredeki biyomoleküller (proteinler, karbohidratlar, yağlar, DNA ve RNA) ve özellikleri. Hücre organelleri: Endoplazmik retikulum (ER) (Granüllü ER ve Düz ER), Golgi Kompleksi, primer ve sekonder Lizozomlar, hücre inklüzyonları, Plastitler (örnek:Kloroplast) ,  Sentriyol, Mitokodriler, Ribozomlar. Çekirdek ve Çekirdekçik yapısı ve fonksiyonları. Hücre bölünmesinin mekanizması ve  kontrolü. Hücre ölümü, hücre farklılaşması.

 BİY 202 HAYVAN HİSTOLOJİSİ (2 0 0) 2

Histolojinin tanımı, çalışma metodları ve kullanım alanları, dokuların sınıflandırılması, epitel doku (epitel tipleri, epitel hücrelerinin morfolojik özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri), bağ dokusu (temel madde, lifler, bağ doku hücreleri, bağ dokusu tipleri), yağ dokusu (adipoz doku) uniloküler yağ dokusu, multiloküler yağ dokusu, kıkırdak doku (hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak, intervertebral diskler, kıkırdağın onarımı), kemik doku (kemik hücreleri, kemik matriksi, kemik tipleri, kemiğin büyümesi ve yeniden şekillenmesi), sinir doku (nöronlar, sinir lifleri, sinapslar, ganglionlar, kan-beyin bariyeri), kas dokusu (iskelet kası, kalp kası, düz kas, kas dokunun yenilenmesi), kan dokusu (kanın şekilli elemanları, plazma, kan yapımı, hematopoietik kök hücreler, hematopoezin kontrolü)

BİY 203 TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ (2 0 2) 3   

Sistematiği ve tarihçesi, bitkiler alemindeki yeri. Alglerin, genel, biyolojik ve ekonomik özellikleri, sistematiği. Cyanophyta ve Chlorophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Charophyta ve Euglenophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Dinophyta ve Bacillariophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Xanthophyta, Chrysophyta ve Cryptophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Phaeophyta ve Rhodophyta’nın sistematiği ve biyolojisi. Mantarların genel,biyolojik ve ekonomik özellikleri sistematiği. Myxomycota’nın sistematiği ve biyolojisi ile ekonomik değerleri. Eumycota’nın sistematiği ve biyolojisi ile ekonomik değerleri. Phycomycetes ve Ascomycetes biyolojisi ile ekonomik değerleri. Basidiomycete ve Fungi imperfecti’nin biyolojisi ile ekonomik değerleri. Likenlerin genel, biyolojik ekonomik özellikleri ve sistematiği. Ascolichenes ve Basidiolichenes’in biyolojik, ekonomik özellikleri ve sistematiği

 BİY 204 TOHUMLU BİTKİLER (2 0 0) 2

Tarihçe ve Bitki Sistematiği genel bilgileri, Gymnospermlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri, Fanerogram öncüleri, Cycas’lar, Ginkgo’lar, Fosil Gymnospermler, Conifer’ler, filogenetik özellikler, sınıflandırma, Pinales’ler, Türkiye’de yetişen Pinaceae’ler, Pinus, Abies, Cedrus ve Picea cinsleri, dünya ve Türkiye’deki örnekler, Araucasiaceae, Podocarpaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, Taxales, Cephalotaxales, Ephedraceae, Welwitschiales, Gnetales

 BİY 205 BİTKİ HİSTOLOJİSİ (1 0 0) 1

Doku, doku sistemi, hücre arası boşluk sisteminin önemi, Hücre çeperi, hücre çeperinin oluşumu. DOKULAR, 1) Embriyonik dokular-Meristemler (Bölünen dokular), Meristem hücrelerinin özellikleri, Meristem hücrelerinin sınıflandırılması, SÜREKLİ DOKULAR 1- A) Hücre çeperleri mantarlaşmamış Örtü doku (koruyucu doku) –Epidermis, 1-B) Hücre çeperleri mantarlaşmış örtü doku (Periderm ve Lentisel), 2- Özek doku (Temel doku-Parankima), 3- Destek doku, 3-A) Pek doku-kollenkima, 3-B) Sert doku sklerankima, 4- İletim dokusu, 4-A) Floem, 4-B) Ksilem, 5- Salgı sistemi , Salgı hücreleri ve salgı dokusu, Bez hücreleri ve bez dokusu

 BİY 206 BİTKİ MORFOLOJİSİ (2 0 0) 2

Vegetatif organlar (büyüme organları), Gövde; gövdenin primer yapısı, Gövdenin sekonder yapısı,  Gövdenin dış yapısı-morfolojisi, Yaprak; Yaprağın iç yapısı(anatomisi),Yaprağın dış yapısı (morfolojisi), Kök; Kökün primer yapısı, Kökün sekonder yapısı, Kökün morfolojisi, Generatif organlar (üreme organları) Çiçek, Çiçeklerde eşey dağılımı, Çiçek morfolojisi, Meyve, Kuru ve etli meyveler, Tohum, tohumun anatomisi ve morfolojisi

BİY 207 MOLEKÜLER BİYOLOJİ-I (2 0 0) 2

Hücredeki moleküler organizasyon basamakları, organik ve anorganik biyokimyasal bileşikler;  işlevsel gruplar, kovalan ve kovalan olmayan bağ tipleri; amino asitler, peptidler ve proteinler;  peptid bağının özellikleri, proteinlerdeki modifikasyonlar, N ve C uç kökleri saptama yöntemleri; proteinlerin üç boyutlu yapıları, düzenli yapılar, proteinlerin biçim kazanmaları, protein mimarisindeki yapının düzeyleri; peptid ve proteinlerin asitik ve bazik karakterleri; enzimler  hakkında genel bilgi; nükleik asitler, yapısal birimler ve makromoleküler yapı; DNA formları ve özellikleri; DNA çift sarmalının tersinir olarak çözülmesi; DNA nın olağandışı yapıları; DNA nın topolojik özelliği; Topoizomerazların yapı ve işlevleri.

 BİY 208 MOLEKÜLER BİYOLOJİ-II (2 0 0) 2

Prokaryot ve ökaryot genleri, DNA nın replikasyonu, Prokaryot ve ökaryotlarda Transkripsiyon, RNA’nın işlenmesi, Translasyon, Gen ifadesinin düzenlenmesi, lac operonu, his operonu, trp operonu, katabolit represyonu, Elektroforez, Blot teknikleri, Problama teknikleri, Rekombinant DNA teknolojisi hakkında genel bilgi, restriksiyon-modifikasyon sistemleri, DNA sekanslama yöntemleri, Klonlama ve klonlar.

BİY 209 GENEL MİKROBİYOLOJİ-I (2 0 0) 2

Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi,  prokaryot hücre yapı ve fonksiyonları,  sitoplazmik membran, hücre duvarı,  flagella ve hareket,  fimbria ve pilus, hücre yüzey yapıları, prokaryot genom yapısı, hücre içi granüler yapılar, endospor, bakteri ve fungus pigmentleri, mikrobiyel metabolizma, mikroorganizmalarda enerji eldesinde kullanılan yollar, organik bileşiklerden enerji eldesi, inorganik bileşiklerden ve ışıktan enerji eldesi, mikrobiyel gelişme, mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen çevresel faktörler, mikrobiyel gelişmenin kontrolü.

BİY 210 GENEL MİKROBİYOLOJİ II (2 0 0) 2

Mikrobiyel moleküler biyoloji, DNA yapı ve fonksiyonu, RNA yapı ve fonksiyonu, Gen Ekspresyonunun düzenlenmesi, Enzim aktivitesinin ve sentezinin düzenlenmesi, Virüsler, Yapısal özellikleri, Bakteriyofajlar, Retrovirüsler, Viroid, Prion, Mikrobiyel Genetik ve Genetik Mühendisliği, Mikrobiyal Ekoloji ve Bazı Bakteri grupları, Arkeler, Mikrobiyel Biyoteknoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji

 B251 SİTOLOJİ LABORATUVARI (0 0 2) 1

Hücrenin geçirmeli elektron mikroskobunda çekilmiş fotoğraflarının incelenmesi, Hücre yüzeyi, hücre örtüsü, hücre duvarı, hücre zarı,  bazal zar farklılaşmaları, lateral  zarda birleşme kompleksleri (dezmozom, kapalı birleşme yeri, aralıklı birleşme yeri), apikal  zardan farklılaşan yapılar (mikrovilluslar, siller),  ribozomlar, endoplazmik retikulum, mitokondriler, mikrocisimcikler, lizozomlar, sitoplazmik inklüzyonlar, golgi kompleksi, kloroplast, çekirdek, çekirdekçik, kromozomların ince yapısı ve hücre bölünmesi.

B 252 HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI (0 0 2) 1

Parafin bloklardan hazırlanmış doku kesitlerinin ışık mikroskobunda incelenmesi. Dokuların genel sınıflandırılması, Epitel doku, örtü epiteli ve sınıflandırılması, tek tabakalı kübik epitel, tek tabakalı yassı epitel (böbrek preparatı) tek tabakalı silindirik epitel (bağırsak preparatı), Çok tabakalı keratinli yassı epitel (deri preparatı), Çok tabakalı keratinsiz yassı epitel (özofagus preparatı), Yalancı çok tabakalı silindirik epiteli (trake preparatı), çok tabakalı değişici epitel (üreter preparatı), bez epiteli ve bez epitelinin sınıflandırılması, ekzokrin bezler (deri preparatında  yağ bezleri, ter bezlerinin incelenmesi,  trake preparatında seröz bezler, mukoz bezler, seromukoz bezler), endokrin bezler (tiroid ve adrenal bez preparatları), karma bez (pankreas preparatı), bağ doku lifleri (kollagen lifler, elastik lifler, retiküler lifler), kıkırdak doku (hiyalin kıkırdak, fibröz kıkırdak, elastik kıkırdak), kemik dokusu, kas doku (çizgili kas, düz kas ve kalp kası), kan dokusu.

BİY 253 TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI  (0 0 2) 1

Cyanophyta alg örnekleri. Chlorophyta alg örnekleri. Charophyta alg örnekleri. Phaeophyta alg örnekleri. Rhodophyta alg örnekleri. Dinophyta alg örnekleri. Bacillariophyta ve Chrysophyta alg örnekleri. Mikro mantar örnekleri. Makro mantar örnekleri. Morfolojik farklılıklarına göre liken örnekleri

BİY 254 TOHUMLU BİTKİLER LABORATUVARI II   (0 0 2) 1

Bitki toplama teknikleri, Herbaryum, Botanik bahçeleri, Arboretumlar, Terminoloji: Yaprak, Terminoloji: Gövde, Terminoloji: Kök, Terminoloji: Çiçek, Çiçek formülleri ve diyagramları, Meyve tipleri, Tayin (teşhis) anahtarları, Pinaceae eşey organları, Pinaceae vejetatif organlar, Pinaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi, Cupressaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi, Taxaceae ve Gnetaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi

 BİY 255 BİTKİ HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI (0 0 2) 1

Meristemler, Özek doku (Temel doku-Parankima)-Assimilasyon parankiması, Depo parankiması, Özek doku (Temel doku-Parankima)-Su-depo parankiması, İletken doku parankiması, Havalandırma parankiması, Örtü Doku-Epidermis, Örtü Doku- Stomalar, Amaryllis tipi stoma, Örtü Doku- Stomalar, Graminea tipi stoma, Örtü Doku- Stomalar, Mnium tipi stoma, Örtü Doku-Stomalar- Dikotil stoma tipleri, Monokotil stoma tipleri, Örtü Doku- Tüyler, Örtü Doku- Periderm ve Lentisel, Destek doku, İletken doku, Salgı dokusu, Bez dokusu.

 BİY 256 BİTKİ MORFOLOJİSİ LABORATUARI (0 0 2) 1

Pteridophyt gövdesi, Gövde Primer Yapı- Monokotiledon gövde, Gövde Primer Yapı- Dikotiledon gövde, Gövde Sekonder Yapı-Gymnosperm gövdesi, Gövde Sekonder Yapı-Angiosperm gövdesi, Yaprak, Gymnosperm yaprağı, Yaprak- Monokotiledon yaprağı, Yaprak- Dikotiledon yaprağı, Bifasiyel yaprak, Yaprak- Dikotiledon yaprağı, Ekvifasiyel yaprak, Yaprak- Dikotiledon yaprağı, Unifasiyel yaprak, Kök-Monokotil kök, Kök-Dikotil kök, Çiçek, Meyve ve Tohum

 BİY 259 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI-I (0 0 2) 1

Mikrobiyoloji Laboratuarında Uyulması Gereken Kurallar, Mikrobiyolojide Kullanılan mikroskoplar ve kullanım amaçları, Mikrobiyolojide Kullanılan araç-gereçler, Mikrobiyolojide Sterilizasyon tipleri ve yapılışları, Mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri, Basıyerlerinin hazırlanması, Besiyerlerine ekim, Mikroorganizmalarda koloni morfolojilerilerinin incelenmesi, Saf kültür hazırlama, Bakterilerin Boyanması-Basit Boyama

BİY 260 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI-II (0 0 2) 1

Bakterilerde sayım: Mikroskobik sayım, Bakterilerde sayım: Kültürel sayımın yapılması ve değerlendirilmesi, Mikroorganizmaların fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri: Katalaz testi, Jelatinaz testi, Amilaz testi, Şekerlerin fermentasyonu, H2 S üretimi, Antibiyotiklere duyarlılık testinin yapılışı ve değerlendirilişi, Mikroorganizmalarda hareket testi, Küf ve mayaların incelenmesi

 BİY 301 GENETİK-I (2 2 0) 3

Genetiğin tarihçesi, genotip, fenotip, gen, allel, çaprazlama, monogenik ve poligenik kalıtım kavramlarının tanımı. Mendel denemelerinin esası, Mendel yasaları (Ayrışma ve bağımsız düzenlenme yasası). Monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamalar, Kontrol (test) çaprazlamaları ve çaprazlama sonuçlarının istatistiki analizi, İnsanlarda aktarım genetiği ve soy ağaçları, Mitoz ve mayozun kromozomal esası ve bitkilerde döl almaşı, Mendel oranlarından sapmalar (eksik dominantlık, kodominantlık, çoklu allelizm, letal alleller), Epistatik ilişkiler. İnsanlarda X kromozomu bağlantısı, Genetik ifade üzerine etkili iç ve dış çevresel faktörler (penetrans, expressivite, supresyon ve pozisyon etkisi, sıcaklık, besinler, genetik ifadenin başlaması, genetik öne geçiş ve genetik damga), Ökaryotlarda bağlantı, crossing-over ve gen haritaları, Ökaryotlarda ileri haritalama teknikleri (tetrat analizleri) ve prokaryotik organizmalarda gen haritalarının yapılması (Konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon), Kromozomal mutasyon tipleri-I (kromozom yapısında meydana gelen değişmeler), Kromozomal mutasyon tipleri-II (kromozom sayısında meydana gelen değişmeler), Populasyon genetiği-I (Allelik frekansların saptanması, Hardy-Weinberg yasası, genetik varyasyon ve genetik varyasyonun tanımlanmasını esas alan yöntemler), Populasyon genetiği-II (Allelik frekansların değişimine neden olan etkiler: mutasyon, genetik kayma, rastlantısal allelik frekans değişimleri, göç ve doğal seçilim), Değişik bitki ve hayvan türlerinde melezleme denemelerinin dizaynı, Çaprazlamaların Punnett karesi ve sınıf dpiyagramları ile gösterimi, Ki-kare testi, Soy ağacı analizleri, Bitki hücrelerinde karyokinez aşamaları, AB0, MN kan grupları, Drosophila’da beyaz lokusu ve letal allelik etki örneklerinin teorik analizi, Epistatik oranların analizi, Epigenetik kavramların moleküler esası, Örnek problem çözümleri, Karyotip analizleri, Populasyonlarda allelik frekansların matematiksel ifadesi

BİY 302 GENETİK-II (2 2 0) 3

DNA ve RNA’nın fiziksel ve kimyasal özellikleri, nukleaz enzimleri, kromozomal organizasyon, replizom, primozom, DNA polimerazlar, replikasyon modelleri, DNA tamiri, gen organizasyonu, promotorların yapı ve fonksiyonu, operonlar ve gen kümeleri, RNA polimerazlar, transkripsiyon faktörleri, RNA işlenmesi, genetik şifrenin evrensel özellikleri ve transfer RNA, ribozomal organizasyon, translasyon ve protein transportu, genetik regülasyon, populasyon genetiği.

 

BİY 303 HAYVAN FİZYOLOJİSİ (3 0 0) 3

Hücre fizyolojisi, Hücre içi haberci sistemler, Metabolizma, Sinir Sistemi: Evrimi, nöronlar, impuls iletimi, sinaps, sinir-kas bağlantısı, nörotransmitter maddeler, duyu reseptörleri, omuriliğinin fonksiyonel anatomisi, Beyin ve kısımları, otonom ve somatik sinir sistemi, bellek, uyku, biyolojik ritm, Duyular, Kas Fizyolojisi, Solunum sistemi: Akciğerlerin evrimi, solunum organları, solunum tipleri, solunum gazlarının taşınması, hemoglobin yapı ve fonksiyonu, Boşaltım sistemi: Hayvanlarda  boşaltım; su ve tuz dengesi, nefron yapı ve fonksiyonu, Dolaşım sistemi: insan dolaşım sistemi, kalp kasının yapısı ve özellikleri, kalp kapakları, kan damarları ve kontrolü, lenf dolaşımı, Sindirim sistemi: evrimi, insan sindirim sisteminin yapısı ve fonksiyonu, pankreas, karaciğer ve safra fonksiyonu, Hormonlar: sınıflandırılması, etki mekanizmaları, endokrin bezler ve fonksiyonları.

BİY 304 BİTKİ FİZYOLOJİSİ (3 0 0) 3

Enerjetik ve biyoenerjetik, sibernetik ve kinetik, bitki hücresinin  moleküler ve yapısal organizasyonunun  canlılık işlevleriyle ve olaylarıyla ilişkileri, bitki hücresinin beslenme fizyolojisi, metabolizma fizyolojisi,  genetik yapı ile metabolizmanın ilişkileri, primer ve sekonder metabolizma, fitoplankton fizyolojisi, otsu ve odunlu bitkilerin büyüme ve gelişme ile farklılaşma fizyolojisi, ekofizyoloji. bitki fizyolojisi araştırmaları ve metodolojisi.

BİY 305 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ-I (2 0 0) 2

Omurgasız hayvanların embriyonal gelişmelerine göre gruplandırılması, Omurgasızların sınıflandırılması, Regnum Protista, Subregnum Protozoa , Protozoonların özellikleri; Protozoonlarda hareket, Protozoonlarda beslenme, Protozoonlarda çoğalma, Protozoonlarda kist oluşumu, Phylum Sarcomastigophora, Classis Masttigophora Classis Sarcodina, Classis Sporozoa, Classis Ciliata, Regnum Animalia, Subregnum Metazoa, Phylum Porifera,Classis Calcarea , Classis Hexactinellida = Triaxonida , Classis Demospongia, Phylum Coelenterata (=Cnidaria), Classis Hydrozoa, Classis Scyphozoa Classis Anthozoa, Phylum Ctenophora (=Acnidaria), Classis Tentaculata, Classis Atentaculata, Phylum Platyhelminthes , Classis Turbellaria, Classis Trematoda,Classis Cestoda , Phylum Nemertina, Phylum Gastrotrichia, Phylum Rotifera , Phylum Acanthocephala , Phylum Nematoda, Phylum Nematomorpha, Phylum Mollusca, Classis Gastropoda, Classis Scaphopoda  Classis Lamellibranchiata , Classis Cephalopoda , Phylum Annelida, Classis Polychaeta, Classis Oligochaeta, Classis Hirudinea,

BİY 306 OMURGALILAR BİYOLOJİSİ (2 0 0) 2

Chordata’nın tanımı, hayvanlar alemindeki yeri ve önemi, genel özellikleri. Protochordata’nın genel özellikleri, sistematiği ve biyolojisi. Cyclostomata’nın genel özellikleri  biyolojisi . Cyclostomata’nın genel özellikleri ve biyolojisi. Balıkların (Pisces)) genel özellikleri. Kıkırdaklı (Chondrichtyes) ve kemikli balıkların (Osteichtyes) sistematiği ve biyolojisi. İki yaşamlıların (Amphibia) genel özellikleri. İki yaşamlıların (Amphibia) sistematiği ve biyolojisi. Sürüngenlerin (Reptilia) genel özellikleri. Sürüngenlerin (Reptilia) sistematiği ve biyolojisi. Kuşların (Aves) genel özellikleri. Kuşların (Aves) sistematiği ve biyolojisi. Memeli hayvanların (Mammalia) genel özellikleri. Memeli hayvanların (Mammalia) sistematiği ve biyolojisi. Türkiye memelilerinin biyolojisi ve yayılışı

BİY 307 GENEL EKOLOJİ (2 0 0) 2

Ekolojinin önemi ve biyoloji bilimindeki yeri. Ekosistem kavramı ve ekosistemde madde döngüsü. Biyocografik alanlar ve biyomlar. Ekosistemin abiyotik bileşenleri. Sıcaklılığın bitkisel ve hayvansal organizmaları etkileme şekilleri. Fotoperiyodun bitkiler ve hayvanlar için önemi. Yağış, nem ve yüksekliğin bitkisel ve hayvansal organizmaları etkileme şekilleri. Klimogramlar ve uygulama alanları. Toprak yapısı ve bitki ve hayvanlar için önemi. Hayvan populasyonlarından veri toplama metotları. Populasyon büyüklüğünün tahmini. Ekosistemlerdeki tür çeşitliliğini sayısal olarak ifade etmekte kullanılan formüller. Yaşam şekilleri ve türler arası ilişkiler. Populasyonlarda büyüme, hayatta kalma eğrileri ve yaş piramidleri.

BİY 308 EVRİM (2 0 0) 2

Evrim ve türlerin farklılaşması (Mutasyon, genetik rekombinasyon, doğal seleksiyon). İzolasyon (coğrafik ve ekolojik izolasyon, mevsimsel ve zamansal izolasyon, mekanik ve etolojik izolasyon, İç engeller). Ani ekosipesiyes ve dereceli ekosipesiyes. Bitki dünyasının geçirdiği tarihi gelişim (Basit bitki gruplarının fosilleri, Fanerogam fosilleri). Jeolojik zamanlar (Aekeozoik, Proterozoik, Paleozoik, Mezozoik, Senozoik),  kıtaların ayrışması (Continental drift). Bitkilerin sudan karaya geçişi. İlkel ve ileri karakterler, Pteridospermler, Gymospermler ve Angispermler arasındaki filogenetik ilişkiler. Evrenin oluşumu . Dünya üzerinde yaşamın başlaması, ökaryot ve prokaryotların evrimi. Hardy-Weinberg teoremi. Türleşme ve türleşme metodları . Homoloji, analoji, konvergent, divergent, paralel ve mozaik evrim, uyumsal açılım, toplu yok olma kavramları. Omurgasız hayvanların evrimi. Omurgalı hayvanların evrimi ve sudan karaya geçiş.

BİY 309 BİYOKİMYA-I (2 0 0) 2

Biyokimyanın insan yaşamındaki yeri; karbohidratların canlılarda genel işlevleri,  yapıları ve sınıflandırılmaları; monosakkaritler ve disakkaritler; polisakkaritler; proteoglikanlar, glikoproteinler ve glikolipitler; karbohidratların analizi; glikoliz; aerobik ve anaerobik şartlarda pürivatın sonu; glikolizi besleyen yollar; karbohidrat yıkımının düzenlenmesi; pentoz fosfat yolu ile glukoz oksidasyonu; asetat üretimi; sitrik asit döngüsünün tepkimeleri; sitrik asit döngüsünün düzenlenmesi; glioksilat döngüsü; oksidatif fosforilasyon; oksidatif fosforilasyonun düzenlenmesi; glukoneogenez; glikojen, nişasta, sukroz ve diğer karbohidratların biyosentezi.

BİY 310 BİYOKİMYA-II (2 0 0) 2

Yağ asitleri, triaçilgliseroller, gliserrofosfolipidler, eter bağlı yağ asitleri, sfingolipidler, fosfolipidler ve sterollerin kimyasal yapı ve fonksiyonları; fosfatidilinositoller, eikosanoidler, steroit hormonlar ve A, D, E ve K vitaminlerinin lipitlerle olan ilişkileri; lipidlerin ayırılması ve analizi; yağların sindirimi, mobilizasyonu ve taşınması; β-oksidasyon; doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu; tek karbon sayılı yağ asitlerinin oksidasyonu; yağ asidi oksidasyonunun düzenlenmesi; omega oksidasyon; keton cisimleri ve katabolizması; yağ asitlerinin ve eikosanoidlerin biyosentezi; triaçilgliserollerin biyosentezi; zar fosfolipidlerinin biyosentezi; kolesterol, steoitler ve izoprenoitlerin biyosentezi; amino asitlerin amino gruplarının metabolik sonları; azot atımı ve üre döngüsü.

 BİY 353 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI (0 0 2) 1

Fizyolojinin tanımı, hayvan fizyolojisi laboratuvar dersinin amacı, metabolizma ve bazal metabolizma kavramlarının açıklanması. Karbohidrat sindirimi, Yağ sindirimi, Protein sindirimi, Enzim aktivitesi üzerine sıcaklık ve pH’ın etkisi, Hemoliz, Kan gruplarının tayini, Solunum ve solunum faaliyetlerinin incelenmesi, Renk körlüğünün tayini, Arterial kan basıncının ölçülmesi, Decerebre ve spinal kurbağa aktivitelerinin karşılaştırmalı incelenmesi, Kurbağada refleks faaliyetlerinin ve fizyo-anatomik özelliklerin incelenmesi

BİY 354 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LABORATUARI (0 0 2) 1

Fizyolojide deney ve analiz, Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddeleri ve cam malzemeler, Çözünürlük ve çözeltiler, Kuru distilasyonla element analizi, Külde anyon ve katyon aranması, Nişasta, indirgen ve indirgen olmayan şekerler, protein ve yağların  nitel analizi, Bitki-su ilişkileri, Sıcaklığın ve çeşitli kimyasal maddelerin çimlenme üzerine etkileri, Bitki gelişimine mineral maddelerin etkileri, Kromatografik teknikler, Klorofil ekstraksiyonu ve belirlenmesi, Fotosentez hızının  belirlenmesi, Solunum, Amilaz aktivitesi üzerine gibberellin etkisinin incelenmesi, Bitkilerde geotropizma ve fototropizma hareketleri

BİY 355 OMURGASIZLAR LABORATUVARI (0 0 2) 1

Kültürden alınan örneklerin  (Vorticella sp,Stentor sp,Carchaesium  sp,Dileptus sp,Paramaecium sp,) incelenmesi,Trypanosoma gambience Hazır Preparatının İncelenmesi Plasmodium sp. ve Toxoplasma gondii Türlerinin Hazır Preparatlarının İncelenmesi Textularia sp., Rotalia sp., Nummulites sp., Nodosaria sp., Globigerina sp. Elphidium sp. Türlerinin Hazır Preparatlarının İncelenmesi Euspongia officinalis ve Calcarea sp. Türlerinde  İskelet Yapısının Preparat Hazırlanarak İncelenmesi Obela geniculata, Campanularia sp., Sertularella sp., Tubularia larynx, Agleophenia pluma, Türlerinin Hazır Preparatlarının İncelenmesi Aurelia aurita,Alcyonium digitatum Türlerinin Hazır Preparatlarının İncelenmesi Planaria gonocephala, Dicrocoelium dendriticum, Fasciola haepatica Türlerinin Hazır Preparatlarının İncelenmesi Formolde Korunmuş Taenia saginata ve Taenia solium Örneklerinin incelenmesi Formolde Korunmuş Ascaris megalocephala Enine Kesit Preparatı örneği ve Formolde Korunmuş Gordius aquaticus örneğinin incelenmesi Formolde Korunmuş Sepia officinalis, Loligo vulgaris, Octopus vulgaris örneklerinin incelenmesi. Classis Gastropoda Ve Classis Lamellibranchiata Örneklerinin İncelenmesi Nereis sp. Hazır Preparatının  İncelenmesi Formolde Korunmuş Lumbricus terrestris,Enine Kesit Preparatı ve Hirudo medicinalis Örneğinin incelenmesi .

BİY 356 OMURGALILAR BIYOLOJISI LABORATUVARI (0 0 2) 1

Chordata örneklerinin toplanması, hazırlanması ve korunması hakkında genel bilgi; Chorda’nın tanıtımı, çeşitli chorda tipleri, Protochordata örneklerinin tanıtılması; Cyclostomata’nın morfolojisi ve iç organlarının yapısı, bu sınıfa ait örneklerin tanıtılması; Balıkların (Pisces) dış morfolojisi, eksoiskelet, solungaç, elektrik, yan organ ve zehir bezinin yapısı; Balıklarda  (Pisces) iç organların yapısı; Kıkırdaklı balıkların (Chondrichtyes) örneklerinin tanıtılması; Kemikli balıkların (Osteichtyes) örneklerinin tanıtılması; İki yaşamlıların (Amphibia) dış morfolojisi, iç organların yapısı,  örneklerin tanıtılması; Sürüngenlerin (Reptilia) dış morfolojisi, iç organların yapısı, örneklerin tanıtılması; Kuşların (Aves) dış morfolojisi, iç organların yapısı; Kuşların (Aves) örneklerin tanıtılması; Memeli hayvanların (Mammalia) dış morfolojisi, iç organların yapısı; Memeli hayvanların (Mammalia)  örneklerin tanıtılması; Türkiye memeli örneklerinin tanıtılması.

BİY 359 BİYOKİMYA LABORATUVARI-I (0 0 2) 1

Biyokimya laboratuvarı hakkında genel bilgi; biyokimyasal çözeltiler; molar, normal, izotonik, osmolar, yüzde, molal çözeltiler ve seyreltme; süspansiyon, emülsiyon ve kolloit çözeltiler; asit, baz ve tampon çözeltiler, pH ve pOH kavramları ve hesaplamaları; çözelti hazırlama pratiği; asitlerin karbohidratlar üzerine etkisi; Molish, Antron, Seliwanoff ve pentozlar için Bial testleri ; alkalilerin karbohidratlar üzerine etkisi; Moore testi; redüktör şekerlerle ilgili testler; kalitatif Fehling, Benedict, Pikrik asit, Tollen’s  testleri; ozason oluşturma deneyi (Fischer testi); polisakkaritlerle ilgili deneyler; karbohidratların kalitatif tayini; spektrofotometre tanıtımı ve kan bileşenleri hakkında bilgi; Folin-Wu yöntemi ile açlık kan şekeri tayini.

 

BİY 360 BİYOKİMYA LABORATUVARI-II (0 0 2) 1

Kalitatif kolesterol tayinleri; Zak yöntemi ile kanda total kolesterol tayini; kalitatif amino asit deneyleri; amino asitlerin çözünürlüğü  ile ilgili deney ve ninhidrin reaksiyonu; amino asitlerle ilgili deneyler; Ksantoprotein reaksiyonu, Million testi; proteinlerin kalitatif ve kantitatif tayinleri; meyve sularında C vitamini (askorbik asit tayini); nükleik asitlerle ilgili deneyler; sığır dalağından deoksiribonükleik asit izolasyonu; kas dokuda nükleik asit bileşenlerinin gösterilmesi; nükleik asitlerin kalitatif tayini; difenilamin yöntemi ile DNA ; orsinol yöntemi ile RNA tayinleri; kromatografik yöntemlerile ilgili deneyler (tüm yöntemler ile ilgili teorik bilgi), amino asitlerin kağıt kromatografisi ile ayrılması; normal idrarın içeriği ve idrarda keton cisimciklerinin  ve safra renkli maddelerin tayinleri; İdrarda kan aranması; benzidin deneyi, idrarda hemoglobin aranması; idrarda kalitatif proten tayinleri; proteinlerin kalitatif ve kantitatif tayinleri; Tanred, Haller, asetik asit, sulfosalisilik asit ve trikloroasetik asit ile protein tayinleri ; idrarda kantitatif protein tayini; Purdy ve Esbach testleri.

BİY 401 GENEL TOPRAK BİLİMİ (2 0 2) 3

Teorik: Genel Toprak Bilimine Giriş, Toprak Ana Materyali (Mineraller, Organik Maddeler), Toprağın Yapı, Doku ve Boşluklar Sistemi, Toprak Oluşumu (Aşınma, Ayrışma, Birleşme ve Taşınma Olayları), Topraklara Özellik Kazandıran Etmenler, Toprak Profili, Toprak Canlıları, Toprak Sınıflandırma Sistemleri, Zonal Topraklar ve Tipleri, Podsollaşma ve Podsol Toprak Grupları, Latosolleşme ve Kireçleşme (İlgili toprak grupları), İntrazonal Topraklar, Hidromorfik, Halomorfik ve Kalsimorfik Topraklar, Azonal Topraklar

Uygulama: Çalışma gruplarının ve programın tanıtımı, Toprak ve Bitki ilişkilerinin önemi, Araziden toprak örneklerinin alınması ve saklanması yöntemleri, Araziden toprak örneği alınması, Toprak örneklerinin alınması, Toprak örneklerinin analize hazırlanması, Toprakta nem tayini, Toprakta nem tayini, Toprakta kaba kireç tayini, pH tayini, Toprakta iskelet tayini, Toprakta iskelet tayini, Ara sınav, Jeoloji müzesinin, gezilmesi(minerolojik ve petrografik görsel bilgi verilmesi), Teksrür üçgeni, Mansel renk sıkalası, toprak örneklerinin değerlendirilmesi

BİY 402 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ (2 0 2) 3

Teorik: Çiçek, Çiçek yapısı, Mikrosporangiyum, Erkek gametofit, Magasporangiyum, tohum taslağı, Dişi gametofit, polen, tozlaşma, döllenme, endosperm, endosperm tipleri, embriyo gelişimi, uyuşmazlık ve uyuşmazlık tipleri, poliembriyoni, apomiksis, tohum yapısı, fonksiyonu, dağılımı ve çimlenme.

Uygulama: Çiçek yapısı ve tipleri, plasentalanma tipleri, polen tipleri, besi ortamında polen çimlendirilmesi, genç ve olgun anter, mayoz bölünme, Adoxa tipi embriyo kesesi gelişimi,

Crucifer tipi embriyo gelişimi, suspensor tipleri, monokotil ve dikotil tohum.

BİY 403 PALİNOLOJİYE GİRİŞ (2 2 0) 3

Teorik: Palinolojiye giris, Palinolojinin katkida bulundugu diger bilim dallari, Çiçekli bitkilerde üreme organlari, Polen morfolojisi, Sporoderm tabakalari, Ornamentasyon çesitleri, Apertür çesitleri, Polen tip ve sekilerli, Gimnosperm polenleri, Liken ve kara yosunu spor morfolojisi, Egrelti spor morfolojisi, Degisik bitkilere ait polen morfolojileri, Degisik bitkilere ait spor morfolojileri

Uygulama: Polen ve spor preparatlarinin hazirlanmasi, Burkard aleti ve hava preparatlarinin hazirlanmasi, Genç ve olgun anter, Polen morfolojisinde dikkat edilecek hususlar, Çesitli bitkilere ait sporoderm tabakalari, Çesitli bitkilere ait ornamentasyo çesitleri, Çesitli bitkilere ait apertür çesitleri, Çesitli bitkilere ait polen tip ve çesitleri, Gimnosperm polenleri, Çesitli Liken ve karayosunu spor morfolojisi, Çesitli Egrelti spor morfolojisi, Degisik bitkilere ait polen morfolojileri, Degisik Bitkilere ait spor morfolojisi

BİY 404 ALGOLOJİ (2 2 0) 3   

Teorik: Giriş, Alglerin tanımı ve sistematikteki yeri. Endosimbiyosis ve Ökaryotik alglerin orjini.Alg hücrelerinin yapısı,  Kamçı,  Hücre çeperi ve müsilajlar;  Çekirdek,  Ribozom,  Mitokondri,  Golgi cisimciği,  Endoplazmik retikulum,  Kontraktil vakuoller,  Gaz vakuolleri,  Çeşitli alg gruplarındaki plastidlerin yapıları,  Renk maddeleri,  Depo besin maddeleri,  Beslenme, Alglerde morfolojik çeşitlilik (Tek hücreli.ve Koloni, İpliksi, Sifonsu ve Parankimatik yapılar),  Alglerde üreme ve hayat devreleri Teknolojide alglerin kullanımı

Uygulama:Tek hücreli alg örnekleri. Kamçılı ve kamçısız koloni alg örnekleri. Tetrasporal yapılı alg örnekleri. Dallanmış ve dallanmamış yapılı alg örnekleri. Heterotrikoz yapılı alg örnekleri. Sifonsu ve parankimatik yapılı alg örnekleri. Alglerde hücre çeperi organizasyonunun incelenmesi.

BİY 405 KARAYOSUNLARI (2 0 2) 3

Bryohyt’lerin genelözellikleri,Anthocerotopsida(Boynuzsuciğerotları),Hepaticae(Ciğerotları), Jungermanniales, Metzgeriales, Marchantiales, Calobryales, Karayosunlarının genel özellikleri (Bryopsida), Gametofit, Arkegonyum, Anteridyum, Sporofit ve kapsül, Kapsül çeşitleri ve spor dağılım mekanizmaları, Ekoloji, Sıcak su kaynakları, Travertenler, Göller, Yangın , Sıcak çöller, Orman vejetasyonu, Toplama ve teşhis yöntemleri, Bazı  karayosunu örnekleri; ( Dicranum scoparium, Hynum cupressiforme, Brachythecium rivularei Sphagnum palustre, Tortella tortuosa, Rhytidiadelhus triquetrus).

 

BİY 406 TÜRKİYE VEJETASYONU (2 0 0) 2

Türkiye iklimi ve biyoiklim katları, Türkiye’de fitocoğrafi bölgeler, Türkiye’de genel vejetasyon tipleri, Türkiye bitki örtüsünün geçmişi, Türkiye’de Akdeniz vejetasyonu: Maki, Türkiye’de Akdeniz vejetasyonu: Orman-İğne yapraklı, Türkiye’de Akdeniz vejetasyonu: Orman-Yaprak döken, Türkiye’de Akdeniz vejetasyonu: Yüksek dağ, Türkiye’de Karadeniz vejetasyonu: Orman-İğne yapraklı, Türkiye’de Karadeniz vejetasyonu: Orman-Yaprak döken, Türkiye’de Karadeniz vejetasyonu: Yüksek dağ, Türkiye’de İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da step vejetasyonu, Türkiye’de özel vejetasyon tipleri, Türkiye vejetasyonunda tanımlanan fitososyolojik birimler

BİY 407 BİTKİ COĞRAFYASI (2 0 0) 2

Giriş ve tarih, Bitkilerin yayılışına tesir eden faktörler, Sıcaklık, ışık, su, İklim etkileri,  Biyotik ve tarihsel faktörler,  Dünyanın Floristik Bölgeleri, Boreal Alem (Akdeniz, Batı ve Orta Avrupa, Avrupa-Sibirya), Türkiyenin Fitocoğrafik bölgeleri, Avrupa-Sibirya Bölgesi, Irano-Turanien Bölge, Akdeniz Bölgesi, Kozmopolit cins, familya ve Türler, Endemikler, Vikaryant bitkiler, Areallar ve yayılma faktörleri.

BİY 408 TIBBİ BİTKİLER (2 0 0 ) 2

Bitkilerin terminolojisi ve tayini, Drog’ların isimlendirilmesi, Cyanophyta, Chlorophyta, Phycophyta, Phaeophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta (Karayosunları), Pteridophyta (Eğreltiler), Gymnopermae (Yarıaçık tohumlular) ve Angiospermae (Kapalı tohumlu bitkiler) (monokotil – Dikotil) bölümlerine ait drog örnekleri.

BİY 409 TOHUMSUZ BİTKİLER-II (2 0 2) 3

Giriş. Likenlerin üreme organlarının morfolojisi, Tallusun morfolojisi, Ekoloji ve gelişim,  Hava kirliği ve Likenler,  Ekonomik kullanım ve Uygulamalar, Besin olarak, Tıbbi olarak Eğreltilerin Genel Özellikleri,  Üreme organlarının morfolojisi, Ekolojik dağılımları, Gametofit, Anteridyum ve Arkegonyum, Sporofit, sorus ve sporlar.

Taksonomi ve teşhis, Peltigera sp, Usnea sp., Byroria fuscescens, Pseudovernia furfurecea, Cladonia pyxidata, Lobaria pulmonaria, Cetraria ıslandica, Evernia prunastri., Eğreltilerin teşhis yöntemleri, Equisetum ramasissimum, Dryopteris filix-mas, Adianthum capillus-veneris, Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare, Ceterach officinarum.

 BİY 410 BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ (2 0 0) 2

Hücre bölünmesi, büyümesi ve farklılaşması, Vejetatif büyüme ve gelişme, Reprodüktif büyüme ve gelişme, Bitki büyüme maddeleri, Oksinler, Sitokininler, Gibberellinler, Etilen, Absisik asit, Bitki büyüme maddelerinin bitkilerde bulunuşu ve dağılışı, Genel fizyolojik rolleri ve tarımda kullanılmaları, Çimlenme, Dormansi, Apikal dominansi ve polarite, Fotoperiyodizm ve fitokrom, Fotomorfogenesis, Vernalizasyon ve soğuk toleransı, Senenens ve absisyon, Hareket Fizyolojisi.

 BİY 411 EKONOMİK BİTKİLER (2 0 0) 2

Bitkisel ürünlerin özellikleri ve önemi, Ekonomik bitkilerle kültür bitkileri arasındaki ilişki, Besin bitkileri; Algler ve mantarlar, Besin bitkileri; Tahıllar ve legumenler, Besin bitkileri; Sebze-Meyveler, Besin bitkileri; Yağ bitkiler, Endüstri bitkileri; Lif bitkileri, Endüstri bitkileri; Orman bitkileri ve orman ürünleri, Endüstri bitkileri; Boya ve tanen bitkileri, Endüstri bitkileri; Kauçuk, reçine ve sakız bitkileri, Endüstri bitkileri; Endüstriyel Yağ ve mum bitkileri, Endüstri bitkileri; Şeker, nişasta ve selüloz ürünleri, Baharat bitkileri, Uyarıcı bitkiler.

BİY 412 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ-II (2 2 0) 3

Angiospermae alt bölümünün genel özellikleri. İlkel ve ileri karakterler, Angiospermlerin paleobotaniği, Angiospermlerin ataları hakkındaki teoriler, Angospermlerin kökeni yeri ve zamanı, Angiospermlerin sınıflandırılması. Dicotyledonae’ların genel katrakterleri. Ranunculaceae ve  Cruciferae familyalarının yapıları ve bu familyalara ait örnekler. Caryophyllaceae, Rosaceae familyalarının yapıları ve bu familyalara ait örnekler. Leguminosae, Umbelliflorae familyalarının yapıları ve bu familyalara ait örnekler. Compositae, Fagaceae familyalarının yapıları ve bu familyalara ait örnekler. Betulaceae, Corylaceae. Scrophulariaceae familyalarının yapıları ve bu familyalara ait örnekler. Labiatae familyasının  yapıları ve bu familyaya  ait örnekler. Monocotyledonae ların  genel karakterleri. Poaceae familyasının yapıları ve bu familyaya ait örnekler. Liliaceae, Orchidaceae familyalarının yapıları ve bu familyalara ait örnekler. Iridace familyasının  yapıları ve bunlara ait örnekler. Angiospern çiçginin yapısı ve çiçek durumları,  Ovaryum durumları, plasentalanma tipleri, çiçek diyağramlarının çizimi,  Meyvenin yapısı ve meyve tipleri,  Dikotillerin familya teşhis anahtarları

BİY 413 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ (2 0 0) 2

Toprak Biyolojisi, Konusu, Önemi ve Gelişimi, Toprak Ekosistemi, Toprağın Yapı ve Dokusu, Toprak Profili, Toprak Ekosistemini Etkileyen Çevre Faktörleri, Toprak Organizmaları ve Sistematiği, Bakteri ve Aktinomisetler, Mantarlar, Algler ve Likenler, Protozoalar, Solucanlar ve Saksı Kurtları, Yumuşakçalar ve Eklem Bacaklılar, Akarlar, Böcekler.Toprakta çeşitli mikrobiyal aktiviteler.

BİY 415 İKLİM BİLGİSİ (2 0 0) 2

Biyoiklim kavramı, , Bitki biyoiklimi, Mikroiklim, Hayvan ve İnsan biyoiklimi, Zirai biyoiklim. Biyologların iklime bakış açısı. Atmosferin dikey yapısı ve radyasyon olayları. İklim elemanı olarak sıcaklık ve  karasallık (yağış, sıcaklık ve global karasallık ve bunların Türkiye ye uygulanması). Hava nemi ve yağışlar (evoporsyon ve transpirasyon, nispi nemin önemi ve ölçüm şekli, yağış oluş şekilleri, yağış rejimleri). Hava basıncı, rüzgarlar ve  rüzgarın şekillendirici etkisi. Dünya iklimlerinin sınıflandırılması. Çeşitli iklim sınıflandırmaları ve Türkiye ye uygulamaları. Köppen merodu ve de martonne metodu ve Türkiyeye uydulamaları.  Emberger metodu ve Türkiyeye uygulaması. Gaussen metodu ve Türkiyeye uygulaması. Türkiye iklimleri. Türkiyede mevsimlik yağış rejimi tipleri. Türkiyenin Kara ve Oseyanik iklimli bölgeleri.  Türkiyenin Akdeniz İklimli bölgeleri.

BİY 417 ÇEVRE KİRLİLİĞİ (2 0 0) 2

Çevre kirliliğinin tanımı sınıflandırılması  ve tarihsel süreci (ateşin keşfinden, tarımın keşfine ve sanayi devrimine kadar olan süreç), İnsanlığın demoğrafik geçmişi, Atmosfer kirliliği, katı sıvı ve gaz haldeki kirleticiler,  Asit Yağmurları,  İnsan ve hayvanlar üzerine atmosfer kirliliğinin etkileri, Küresel ısınma ve iklim değişikliği, Ozan tabakasının incelmesi ve sonuçları. Atmosfer kirliliğinin ekosistemler üzerine etkileri.  Toprak kirlenmesi ve ekolojik sonuçları. Erozyon ve Çölleşme. Su kirliliği (biyolojik, kimyasal ve  termik su kirlenmesi).  Radyoaktif kirlilik.  Gürültü  ve  Işık kirliliği. Biyosferin tahrip edilmesi ve doğal dengenin bozulması.

BİY 418 PLANKTON BİLİMİ (2 0 2) 3

Plankton biliminin tarihsel gelişimi,  planktonun sınıflandırılması, planktonun toplanması, tespiti ve miktarının tayini, fitoplankton, fitoplanktonik organizmaların genel özellikleri zooplankton, zooplanktonik organizmalarının genel özellikleri, sistematiği, Protozoa, Coelanterata, Ctenophora, Chaetognatha, Annelida, Rotifera, Arthropoda, Mollusca, Diğer planktonik larvalar, plankton ekolojisi, plankton üzerine etkili olan abiyotik ve biyotik faktörler, plankton yoğunluğu ve bioması, verimlililik, dolaylı (indirekt) yöntemler, doğrudan (direkt) yöntemler, plankton kültürleri, fitoplankton kültürü,   kültür ortamının hazırlanması, kültür koşulları, kültür teknikleri, zooplankton kültürleri, Rotifera kültürü, Artemia kültürü, Daphnia kültürü.

BİY 419 DENİZ BİYOLOJİSİ (2 0 2) 3

Deniz biyolojisinin tarihsel gelişimi,  okyanus ve denizlerin tanımı ve genel özellikleri, okyanus ve denizlerin jeomorfolojik özellikleri, okyanus ve denizlerin oluşumu, sedimentasyon ve kaynakları, okyanus ve denizlerin çeşitli özellikleri yönünden sınıflandırılması, denizlerdeki su hareketleri ve organizmalar etkileri, deniz suyunda çözünmüş halde bulunan gazlar ve organizmalara etkileri, substratum ve organizmalar etkileri, denizel organizmaların ekolojik olarak sınıflandırılması, denizlerdeki ekolojik faktörler ve organizmalar üzerine etkileri, biyoluminesans ve biyoaküstik, denizlerde yaşayan canlılar ve sistematiği, denizlerde yaşayan organizmaların biyolojik özellikleri.

BİY 420 HAYVAN EKOLOJİSİ (2 0 2) 3

Ekosistemler ve ekosistemlerdeki tür çeşitliğinin sayısal ifadesi. Ekosistem benzerliklerini göstermekte kullanılan formüller ve bununla ilgili uygulamalar. Örnekleme ve sayım yöntemleri ve bununla ilgili uygulamalar. Hayvan ekolojisinde harita kullanımı ve harita okuma. Soğukkanlı ve sıcakkanlı hayvanlarda hibernasyon. Herbivorluk etkisine karşı bitkilerin geliştirdiği savunma yöntemleri. Populasyonların analizi, hayat tablolarının oluşturulması ve bunlarla ilgili uygulamalar. Hayvanlarda beslenme şekilleri. Yaban hayvanlarının biyolojik özellikleri, laboratuvarda bakımı, yetiştiriciliği, ve bunlarla ilgili örnek uygulamalar; Salyangoz yetiştiriciliği, İpek böceği yetiştiriciliği, Arıcılık, Sürüngenlerin beslenmesi, Deniz kaplumbağasının ekolojik ve biyolojik özellikleri, Akvaryum hazırlama teknikleri, Sülün ve Keklik üretimi, Hamster bakımı ve yetiştiriciliği. Ekosistem yönetimi ve pest-vektör mücadele yöntemleri. Örnek uygulamalar; Sivrisinek mücadelesi, Karasinek mücadelesi, Kemircilerle mücadele yöntemleri.

BİY 421 VEJETASYON EKOLOJİSİ (2 0 2) 2

Teorik: Vejetasyonun kökeni ve gelişimi, Vejetasyon araştırmalarında temel bilgiler, Çevre ve İstasyon, Vejetasyonun sınıflandırılması ve kategoriler, Bitki birliği ve genel özellikleri, Formasyonlar ve biyolojik tipler, Vejetasyonun birleştirici özellikleri, Vejetasyonun ayırt edici özellikleri, Süksesyon ve klimaks, Bitki sosyolojisi sistematiği ve nomenklatür, Vejetasyon Araştırmalarında çeşitli ekoller, Örnekleme ve örnekleme problemleri, Homojenite ve frekansite diyagramları, Türkiye’de tanımlanmış sosyolojik üniteler

Uygulama: Vejetasyon araştırmalarının amacı ve izlenecek yol, En küçük alan metodu ve örnekleme, Örneklik alan çeşitleri; Liste, Taban alanı, Biçme, Kroki örneklik alanları, Çıplaklaştırma, enklojür ve eksklojür alanlar, Alansız örnekleme teknikleri, Braun-Blanquet metodu, Tablolama teknikleri, Sintaksonomik kategorilerin oluşturulması ve adlandırma örnekleri, Çizgi-Şerit, Nokta- şerit metotları, Transekt ve Bisekt metotları, Winsconsin Polar Ordinasyon tekniği, Matrix metodu, Gounot istatistik metodu, Godron istatistik metodu

BİY 422 BİTKİ EKOLOJİSİ (2 0 2) 3

Çevre faktörleri ve bitkilerle olan ilişkileri.  Işığın bitkiler üzerine etkileri.  Sıcaklığın bitkiler üzerine etkileri.  Suyun bitkiler için ekolojik önemi. Biyotik faktörler; simbiyoz, amensalizm, mutualizm,  mikorhiza ve mikotrofi. Allelopati.  Bitkilerde savunma mekanizmaları ve  fitoalexinler.  Biyomlar ve özelikleri.  Süksesyon ve klimaks. Arktik ve alpin bitkilerin ekolojileri.  Stres ve bitkilerin strese karşı geliştirdikleri stratejiler. Halofit bitkilerin ekolojisi.  Bitkilerde fenotipik plastisite, üreme gücü ve üreme maliyeti.

BİY 423 EKOFİZYOLOJİ (2 0 0) 2

Fotosentetik  olarak altif  ışık, Fotomorfolojik olarak aktif ışık, UV’nin bitkiler üzerine etkisi, Düşük sıcaklık stresi, Dayanıklılık ile ilişkili metabolik maddeler, Yüksek sıcaklık stresi, Suyun fizikokimyasal özellikleri, Transpirasyon, Su eksikliğinin fotosentez üzerine etkisi, Nem stresi, Tuzluluk stresi, Oksijen eksikliği, Ağır metal stresi, Hava kirleticiler.

BİY 424 RADYOBİYOLOJİ   (2 0 2) 3

Radyobiyolojinin tanımı, amacı, ve önemi. Radyoaktivite, radyasyon çeşitleri ve özellikleri, Fotoelektrik, Compton, Çift oluşumu. Serbest radikaller, doz birimleri, aralıkları, biyolojik dağılımı, yarı ömür. Radyasyonun molekül, organel, hücre, organ, organizma düzeylerine etkisi. Hücre siklusundaki değişik safhaların  radyasyon duyarlılıkları. Radyasyonun organizmaya olan akut etkisi. Radyasyonun genetik değişiklik etkisi, embriyo ve fetus gelişimine etkisi, karsinojenik etkisi,  katarakt oluşumu etkisi, aplastik anemi etkisi ve ömür kısalığı etkisi.

BİY 425 YABAN HAYATI (2 0 0) 2

Yaban hayatı nedir? yaban hayatı yönetimi, ekosistem ve kommüniteler, populasyon, hayvan davranışı ve yaban hayatı yönetimi, beslenme ve örtü; memeli hayvan ve kuşların sindirim sistemleri ve besinleri, beslenme davranışının evrimi ve ekolojisi; besin kalitesi ve miktarı, besin yönetimi; kenar ve kenar etkisi, yaban hayatı hastalıkları; hastalık ve habitat ilişkisi, hastalık ve populasyon ilişkisi, hastalıklar ve biyolojik kontrol, yaban hayatı hastalıkları ve insan, yaban hayatında predasyon, av ve avcı ilişkisi, su ve yaban hayatı, suyun özellikleri, suyun yaban hayatı üzerindeki etkisi, suyun dünyadaki dağılımı, su ve yaban hayatı pupulasyonları, su yönetimi, asit yağmurları, yaban hayatı ve toprak, toprağın özellikleri, toprağın yaban hayatı üzerindeki etkisi, yaban hayatının toprak üzerindeki etkisi, tropikal topraklar, çölleşme, yaban hayatı ve tarım, tarımın tarihçesi, yaban hayatı besin kaynakları olarak tarım ürünleri, erozyon, sedimentasyon ve yaban hayatı, insektisit, herbisit ve gübreler, orman yönetimi ve yaban hayatı, orman yönetiminin bazı temel özellikleri, orman kesimi ve yaban hayatı, orman yangınları ve yaban hayatı, ulusal parklar, ulusal parkların ziyaretçiler tarafından kullanılması, parklarda avcılık, ulusal parklarda yaşayan hayvanların aşırı çoğalması, tehlike altındaki hayvanlar, tehlike altındaki hayvanların yönetimi, yaban hayatı ekonomisi, yaban hayatının korunması ve yaban hayatı yönetimi

BİY426 EKOSİSTEMLER VE POPULASYON DİNAMİĞİ (2 0 0) 2

Ekosistemin tanımı ve öğeleri; Ekosistemlerin fonksiyonel özellikleri; Karasal, denizel ve tatlı su ekosistemleri; Hayvan populasyonlarının, yapısal özellikleri, yoğunluk tayin metodları, dağılış şekilleri, büyüme şekilleri; Hayvan populasyonlarında yoğunluğa bağlı ve bağlı olmayan faktörler; Populasyonda yaş yapısı; Hayat tablosu; Populasyonlardaki dalgalanmalar

BİY 428 TATLISU EKOLOJİSİ (2 2 0) 3   

Giriş. Tatlısu ekolojisinin tarihsel gelişimi. Suyun bazı özellikleri. Göllerin evrimi. Göllerin morfometrik yapısı. Göl parametreleri. Göllerin orjini Tektonik oluşumlu göller, Volkanik oluşumlu göller. Glasiyal oluşumlu göller. Karstik göller. Alüvyon baraj gölleri ve Lagünler. Göllerde zonlaşma. Işık. Bulanıklılık. Sıcaklık. Termal tabakalanma.Göllerin termal sınıflandırılması. Su hareketleri. Oksijen. Oksijen derinlik eğrileri tipleri. Karbondioksit. Oksijen ve karbondioksitin sucul canlılara etkileri. Azot. Azot devri. Fosfor. Fosfor devri. Göllerdeki organizmalar. Fitoplankton. Zooplankton.Nöston. Nekton. Bentik organizmalar. Göllerin biyolojik olarak sınıflandırılması. Besin zinciri dinamiği.

BİY 429 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER (2 2 0) 3

Teorik: Nükleik asit ve proteinlerin elde edilmesi, Saflaştırılmaları için kullanılan teknikler, I-Elektroforez, II-Kromotografi, III-Santrifügasyon, Blotlama (transfer) teknikleri-1, Ara sınav, Blotlama (transfer) teknikleri-2, Rekombinant DNA teknikleri-1, Rekombinant DNA teknikleri-2, PCR ile DNA amplifikasyonu , Hibridizasyon teknikleri, DNA sekans analizi (Sanger yöntemi), DNA sekans analizi (Maxam-Gilbert yöntemi)

Uygulama: Total DNA izolasyonu, RNA izolasyonu, Plazmid izolasyonu, Agoroz Jel Elektroforez, Proteinlerin izolasyonu, Poliakrilamid Jelin hazırlanması, DNA ve proteinlerin molekül ağırlıklarının belirlenmesi, Ara sınav, SDS-PAGE, Southern ve Western Blotting(Anlatım), PCR uygulaması, Blotların analizi (Anlatım), DNA dizi analizi(Anlatım), DNA Hibridizasyonu(Anlatım)

BİY 430 DOĞAL KORUMA ALANLARI (2 0 0) 2

Doğa Korumanın Tarihçesi, Bilimsel Rezevler-Milli Parklar, Doğal Anıtlar-Doğa Koruma Rezervleri, Peyzaj Koruma Alanları,  , Antropolojik Rezervler,  Yaban hayatı Koruma Alanları, Biyosfer Rezervleri, Dünya Miras Alanları, Doğa Korumanın Bilimsel, Ekonomik, Estetik Nedenleri, Doğa Koruma Kriterleri, Özel Çevre Koruma Alanları ve sorunları , Doğa Korumanın Ekonomik ve Ekolojik Önemi.

BİY 431 SAĞLIK MİKROBİYOLOJİSİ (2 0 2) 3

Vücudun Normal mikrobiyal florası, Normal mikrofloranın fonksiyonu ve önemi, Hastalık oluşumu: İnfeksiyon ve toksinlerin etkisi, Kişiden kişiye bulaşan hastalıklar: Solunum Yolu Bakteriyal hastalıklar, Kişiden kişiye bulaşan hastalıklar: Solunum Yolu Viral hastalıklar, Kişiden kişiye bulaşan hastalıklar: Cinsel yolla bulaşanlar, Ara sınav, Hayvanlar ve böcekler yoluyla bulaşan hastalıklar, Besinler yoluyla bulaşan hastalıklar, Su yoluyla bulaşan hastalıklar, Epidemiyoloji, İmmünoloji ve aşılama programı, Mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri-1, Mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri-2, Kullanılan besiyerleri ve özellikleri, Suların bakteriyolojik yönden incelenmesi, Sütlerin bakteriyolojik yönden incelenmesi, Vücudun normal mikrobiyal florası, Vücudun patojen mikroflorası, Örnek tipine göre besiyeri seçimi, Patojenlerin teşhisi için kullanılan testler, Boğaz kültürü ve değerlendirilmesi, Antibiyogram, Bilinmeyen bir patojenin tanısı

 BİY 433 Bitki hücre ve doku kültürü (2 0 0) 2

Bitki doku kültürü, Bitkide değişim, totipotensi ve meristemler, Bitki doku kültürü laboartuvarı ve kısımları, Bitki doku kültürü ortamına giren kimyasal maddeler, etkileri ve özellikleri, Ortam formülleri ve evde basit bir ortam hazırlama, MS (Murashige ve Skoog 1962) ortamı ve hazırlanması, Sterilizasyon, Ekim ve inkübasyon, Bitki rejenerasyonu, embriyogenesis ve organogenesis, Bitki hücre ve dokularının biyoreaktörde kültürü, Anter ve polen kültürü, Bitki protoplast kültürü, Problem ve sınırlamalar, Dondurarak saklama ve germplasm depolanması

 BİY 435 ENZİMOLOJİ  (2 0 0) 2

Enzimlere genel bakış; tarihçesi, katalitik güçleri, spesifiklikleri; katalitik aktifliğin düzenlenmesi ve enerji dönüştürmesi; Michaelis-Menten modeli enzim kinetiği; Lineweaver-Burk noktalaması; enzimsel katalizlemede kinetik mükemmellik; enzim inhibisyonu; enzimsel katalizleme; asit-baz katalizlemesi, kovalan katalizleme; enzimsel katalizleme; metal-iyon katalizlemesi, elektrostatik katalizleme; enzimsel katalizleme; yönelme ve yaklaşma etkileri aracılığı ile katalizleme, geçiş kompleksine tercihli bağlanması  ve  katalizleme; iyi çalışılmış bazı enzimlerin katalitik mekanizmaları; proteolitik enzimler; karboksipeptidazlar, serin proteazlar, tripsin; elaztaz, tiyol proteazlar; asit proteazlar; enzimlerin sanayide kullanımı.

BİY 438 PROKARYOTLAR (2 0 0) 2

Microbiyal Evrim, Canlı organizmaların moleküler filogenisi, Proteobacteria, Gram-pozitif bakteriler, Diğer bakteri filumları, Archaea:Euryarchaeota, Crenarchaeota, Archaea: Ekstrem koşullara adaptasyon

BİY 440 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ (2 0 0) 2

Endüstriyel mikroorganizmaların özellikleri, Primer ve sekonder metabolitler, Endüstriyel boyutta fermentasyon ve scale-up, Antibiyotiklerin izolasyon ve karakterizasyonları, Penisilin ve Tetrasiklinlerin Endüstriyel üretimleri, Vitamin ve amino asitlerin endüstriyel boyutta üretimi, Enzimlerin endüstriyel boyutta üretimi ve biyodönüşüm, Vinegar, Sitrik Asit ve diğer organik asitlerin endüstriyel boyutta üretimi, Mayalar ve endüstriyel yöndem önemleri, Alkolve alkollü içeceklerin üretimi: Şarap ve bira, Alkolve alkollü içeceklerin üretimi: Distillenmiş içecekler, Atıkların mikrobiyal yolla arıtımı, Şapkalı mantar üretimi

BİY 441 İMMÜNOBİYOLOJİ (2 2 0 ) 3

İmmunobiyolojinin temel prensipleri, İmmun cevap tipleri, Doğal ve kazanılmış bağışıklık. İmmun sistem dokuları ve hücreleri. Antikorların ve Antijenlerin yapısı ve fonksiyonları, Antijen-Antikor ilişkisi. Doku uygunluk antijenleri. B ve T hücreleri aktivasyonları, T hücresi reseptörleri, Hücre göçü ve inflamasyon, Humoral ve hücresel bağışıklık, Sitokinler, kompleman kompleks sistemi, Çeşitli organizmalara karşı bağışıklık (viruslar, bakteriler ve bir hücreliler), Aşırı duyarlılık (alerji), İmmun cevabın regulasyonu, Aşılar, Otoimmunute, Doku transplantasyonu, Tümor antijenleri.

BİY 442 Bİtkİ bİyoteknolojİsİ (2 0 0) 2

Bitkilerin önemi, Bitki hücresindeki genetik materyal, Protein sentezi, Ribosomal RNA sentezi ve ribozomun oluşumu, Çekirdek genlerinin ifadesi, Bitki genlerinin kulonlanma aşamaları, mRNA’nın elde edilmesi ve teşhisi, cDNA sentezi, Genomik dizilerin kulonlanması, Kulonlanmış genlerin analizi, Kulonlanmış genlerin ifadesi, Bitkde gen kulonlama vektörleri; plasmidler, bakteriofaj l, Mikroenjeksiyon, DNA tabancası, elektroporasyon, Gen kulonlamanın ziraii ve endüstiriyel uygulamaları

BİY 445 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ  (2 0 2) 3

Embriyolojiye giriş. Canlıların üremesi ve üreme çeşitleri. Erkek ve dişi üreme organlarının yapısı ve gelişme evreleri. Eşey hücrelerinin oluşumu ( Gametogenez:  Spermatogenez ve Oogenez). Eşey hücreleri (sperm ve yumurta) ve tipleri  Döllenme ve döllenme çeşitleri. Gebelik, gebelik  çeşitleri ve süreleri. Yavruların dünyaya geliş şekilleri. Canlılarda (Amphioxus,  amfibiler, kemikli balıklar, kuşlar, memeliler) embriyo safhaları (blastulasyon, gastrulasyon, nörulasyon safhaları). İnsanın zigottan doğuma kadar olan   gelişme safhaları.

BİY 446 MAMMALOJİ (MEMELİ HAYVAN BİLİMİ) (2 0 0) 2

Memeli hayvanları araştırmada kullanılan metotlar; yakalama ve markalama, izleme, gözlem metotları, genetik ve fizyolojik teknikler. Memeli hayvanların evrimi ve kafatası karakterleri. Deri ve deriden oluşan yapılar, destek ve kas sistemleri. Beslenme tipleri; böcekçil, etçil, otçul, özelleşmiş otçulluk ve omnivor beslenme. Biyolojik ritimler. Çevresel adaptasyonlar; sıcaklık düzenlenmesi, soğuğa uyum, soğuktan kaçınma, soğuğa direnç, su ekonomisi, uyuşukluk, yüksek sıcaklıktan kaçınma. Üreme: erkek ve dişi üreme sistemleri, hamilelik ve doğum, üremede varyasyonlar; döllenmenin geciktirilmesi, gelişmenin geciktirilmesi, döllenmiş yumurtanın uterus duvarına yapışmasının geciktirilmesi, embriyonik diyapoz. Memeli hayvanların uyumsal açılımları ve farklılaşmaları. Yumurtlayan memeliler, keseli memeliler ve plasentalı memeliler ve bu grupların alt gruplarının özellikleri. Davranış, saldırganlık ve habitat ilişkileri, ev alanı, teritori ve baskınlık. Eşey seçimi, yavru bakımı ve eşleşme sistemleri. Sosyal davranış, hayvanların toplu yaşamaları. Yayılma, habitat seçimi ve göç, kommunite ekolojisi. Memeli hayvanların ekolojik zoocoğrafyası. Memeli hayvan parazitleri ve hastalıkları. Memeli hayvanları evcilleşmesi ve evcilleşen memeli hayvanlar. Memeli hayvanların korunması.

BİY 447 DAVRANIŞ (2 0 0) 2

Davranış bilimine katkısı olan bilim adamları, davranış biliminde kullanılan yöntemlerin tanıtımı, davranış biliminin tarihçesi; Davranışın tanımı ve oluşum aşamaları; Doğuştan gelen davranışlar; Öğrenilmiş davranışlarda belleğin rolü; Öğrenilmiş davranışlar; Hayvanlarda bazı davranış şekilleri; Hayvanlarda haberleşme; Sosyal davranışın tanımı ve özellikleri; Sosyal böceklerin tanıtımı ve bunlarda yuva yapımı; Sosyal böceklerde bulunan besin kaynağının yuvaya bildirilmesi ve savunma; İnsanda bazı davranış şekilleri; Evrim yönünden davranış

BİY 448 FARKLILAŞMANIN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ (2 0 0) 2

Hayvan gelişimi; doğrudan ve dolaylı gelişim, yarılma (cleavage), morula, blastula, gastrula, erken ve geç embriyonik gelişim, plasenta, Diferansiyel gen ekspresyonu; belirleme, transdeterminasyon, totipotens, gelişimde sitoplazmik ayrım (gen düzenleyici maddelerin dağılımı) ve indüksiyonun (uyarıcı sinyaller) rolü, gelişme potansiyeli, memeli klonlaması, organ gelişiminde biçim formasyonunun rolü, apoptozis, organ kimlik genleri, morfogenler ve pozisyonal bilgi, homeotik (homeobox içeren) genler, homeotik mutasyonlar, Gen ekspresyonunun transkripsiyonal düzenlenmesi; ekzonlar ve intronlar, promotor yapı ve fonksiyonu, enhancer yapı ve fonksiyonu, transkripsiyon faktörleri (homeodomain ve POU protein aileleri), transkripsiyon faktörleri (heliks-ilmek-heliks, çinko parmak,lösin fermuar motifleri)

BİY 449 GENEL ENDOKRİNOLOJİ (2 0 0) 2

Endokrin sisteme bakış, Hormonların yapısı ve sınıflandırılması (peptit hormonlar, amino asit türevi hormonlar, steroid hormonlar), Hormonal etki mekanizmaları, Endokrin aktivitenin kontrolü, endokrin refleksler, Hipofiz bezi (anterior ve posterior hipofiz) ve hormonları, Tiroid bezi ve hormonları(tiroksin, triiyodotironin, kalsitonin), Paratiroid bezi (parathormon), Timus ve timozinler, Adrenal bez (adrenal korteks ve adrenal medulla) ve hormonları (glukokortikoidler, mineralokortikoidler, androjenler, epinefrin, norepinefrin), Böbrekler ve endokrin fonksiyonu (Kalsitriol, eritropoietin, renin), epifiz bezi ve melatonin, kalp ve atriyal natriüretik hormon, Sindirim sisteminin endokrin dokuları, pankreas ve hormonları (insülin, glukagon), Diabetes mellitus, Eşey hormonları (androjenler, östrojenler, progestinler), Endokrin hastalıklar, Hormonal etkileşim modelleri (büyüme, stres, davranış ve yaşlanma).

BİY 450 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (2 2 0) 3

Teorik: Gıdalarda mikroorganizmalar, Gıdalarda mikrobiyal gelişim, Gıdalarda mikroorganizmaların etkin kullanımları, Bazı faydalı özelliklerin biyokimyası ve genetiği, Mikrobiyal gıda bozulmaları, Mikrobiyal gıda bozulmasının göstergeleri, Ara sınav, Gıda kökenli mikrobiyal hastalıklar, Fırsatçı patojenler, Bakteriyal patojenlerin varlığı ile ilgili indikatörler, Gıdalarda mikrorganizmaların kontrolü, I-Fiziksel, ısı ve düşük sıcaklık ile kontrol, II-Düşük pH, organik asit ve radyasyon ile kontrol, III-Antimikrobiyal maddeler ile kontrol

Uygulama: Kullanılan besiyerleri ve özellikleri, Gıdaların bakteriyolojik yönden incelenmesi-1, Gıdaların bakteriyolojik yönden incelenmesi-2, Saf kültür teknikleri-1, Saf kültür teknikleri-2, Canlı mikroorganizmaların varlıklarının tespitit, Ara sınav, Örnek tipine göre besiyeri seçimi, Gıdalardan LAB’lerinin izolasyonu, İzole edilen LAB’lerinin identifikasyonu, Gıda bozulmalarına sebep olan mikroorganizmaların izolasyonu-1, İdentifikasyonu ve karakterizasyonu-2 , Gıdalardan patojen mikroorganizmaların izolasyonu, Bilinmeyen bir gıda bakterisinin tanısı

BİY 451 HAYVAN COĞRAFYASI (2 0 0) 2

Zoocoğrafyanın tanımı, tarihçesi; Kıtaların konumlarıyla ilgili görüşler,  buzulaşma devirleri ve bu devirlerdeki fauna yapısının oluşumu; Önemli Karaköprüleri oluşumu, ilk çağlardaki omurgalılar ve filogenetik sıralanışı; Hayvanların yayılmasında etkili olan ekolojik faktörler; Hayvanların yayılmasında geçerli olan kurallar; Dünyadaki zoocoğrafik bölgeler; Denizel Zoocoğrafya; Türkiye Zoocoğrafyası

BİY 455 OMURGASIZLAR II (2 0 2) 3

Teorik: Phylum  Arthropoda ‘nın Genel Özellikleri, Annelidae Ve Arthropoda’nın Benzer Özellikleri, Annelidae Ve Arthropoda’nın Ayırıcı Özellikleri, Arthropoda’nın Genel Karakterleri, Arthropoda’nın Sinir Sistemi , Arthropoda’nın Sindirim Sistemi, Arthropoda’nın Solunum Sistemi, Arthropoda’nın Dolaşım Sistemi, Arthropoda’nın Boşaltım Sistemi, Arthropoda’da Hareket, Arthropoda’da İşitme Ve Ses Çıkarma, Arthropoda’nın Üreme Sistemi Ve Gelişme, Phylum  Arthropoda ‘nın Sınıflandırılması, Grup I Proarthropoda , Subphylum Onychopora , Subphylum Tardigrada , Grup II Euarthropoda, Subphylum Trilobitomorpha , Subphylum Linguatulida , Subphylum Chelicerata , Classis Merostomata, Ordo Gigantostraca, Ordo Xiphosura , Classis Arachnida  , Ordo Scorpionida , Ordo Pseudoscorpionida , Ordo Palpigradi , Orda Araneida , Ordo Amblypygi , Ordo Ricinulei (Ricinuloides = Ricinoides), Ordo Uropygi, Ordo Opilionida , Ordo Solifugae , Ordo Acarina, Classis  Pentapoda (=Pycnogonida), Subphylum Mandibulata , Subphylum Crustacea, Subclassis Branchiopoda, Subordo Cladocera, Subclassis Copepoda, Subclassis Cirripedia, Subclassis Malacostraca, Ordo Isopoda, Ordo Decapoda, Subphylum Antennata, Classis Myriapoda , Ordo Diplopoda

Uygulama: Formolde Korunmuş Akrep ve Örümcek Örneklerinin İncelenmesi Formolde Korunmuş Ixodes Ricinus  ve Argas Persicus  Örneklerinin İncelenmesi, Demodex Follicorum  ,Sarcoptes Scabei  Hazır Preparatının İncelenmesi , Formolde Korunmuş Daphnia Pulex , Cyclops Sp., Astacus Leptodactylus , Cancer Pagurus, Potamobiu Sp , Gammorus Sp., Paleomon Sp., Oniscus Asellus,  Julus  Terrestris , Scolopendra Cingulata Scutigera Coelopterata, Asterias Forbesi , Ophiura Sp., Strongylocentratus, Sp Holothuria Sp. Örneklerinin İncelenmesi.

BİY 457 HÜCRE FİZYOLOJİSİ (2 0 0) 2

Hücre fizyolojisinin konuları nelerdir, , Hücrede sinyal iletim mekanizması : Sinyal moleküller, Reseptör Tirozin Kinazlar  , G proteini aracılığı ile sinyal iletimi:cAMP, cGMP, Ca iyonunun hücrede sinyal iletim mekanizması, Sinyal molekül olarak (NO) Nitrik Oksit, Hücrede  sıvı kristalller, Aquaporinler, Sitoplazmada kesecik taşınması, Mitoz bölünmenin kontrol mekanizması, Hayvan hücrelerinde stres ile meydana gelen değişiklikler, Çekirdekte aktinler, Reseptörlerin inhibitör mekanizması, Apoptozis

B 464 ORGAN SİSTEMLERİ HİSTOLOJİSİ (2 2 0) 3

Deri, derideki bezler ve yardımcı organların histolojisi, sindirim kanalı ve ona bağlı bağlı bezlerin (tükrük bezleri, karaciğer, pankreas ve safra kesesi) genel histolojik yapısı,  solunum sisteminin histolojisi, üriner sistem, dolaşım sistemi, hematopoietik ve lenfoid sistem, kas ve iskelet sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi, beyin, omurilik ve periferal sinirlerin histolojisi,  üreme sistemlerinin histolojisi, organ sistemleriyle ilgili bozukluklar, etiyolojisi ve patogenezi., Organ sistemlerinden alınan histolojik kesitlerin (deri, dil, özofagus, mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, böbrek, üreter, akciğer, dalak, timus, lenf düğümü) ışık mikroskobunda incelenmesi.

BİY 466 İNSAN ANATOMİSİ (2 0 0) 2

Teorik: Anatomik duruş, Vücudun dokuz bölgesi ve bunların detayları Latince olarak, İskelet sistemi anatomisi, Kas sistemi, Eklemler, Sinir sistemi anatomoisi, Sindirim kanalı anatomisi, Tükrük bezleri, karaciğer ve pankreas anatomisi, Solunum sistemi  anatomisi, Uriner sistem  anatomisi, Endokrin sistem anatomisi, Dolaşım sistemi anatomisi, Duyu organları incelemesi, kadavra incelenmesi

BİY 468 ORNİTHOLOJİ (KUŞ BİLİMİ) (2 0 0) 2

Kuş bilimi üzerine yapılan araştırmaların tarihçesi. Kuşların sınıflandırılması ve filogenetik ilişkilerin oluşturulması. Kuşların yapısal özellikleri. Kuşlarda uçuş şekilleri ve uçmayla ilişkili yapılar. Kuşların solunum sistemi. Kuşların dolaşım sistemi. Kuşların boşaltım sistemi. Kuşların sindirim sistemi ve beslenme özellikleri. Kuşlarda üreme ve gelişme. Kuşlarda duyu ve algılama. Kuşların demografik özellikleri ve korunması. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde temel prensibler. Kuşların sistematiği; kuş ordolarının tanıtılması ve örnek türler.

BİY 470 PARAZİTOLOJİ (2 0 2) 3

Teorik: Parazitolojinin Tanımı, Parazitlerin Evrimi ve Konak İlişkileri,  Parazitlik Çeşitleri, Parazitlerin Bulaşması, İnsanda parazitlik, Paraziter Hastalıkların Adlandırılması, Parazitlerin Kaynakları, Parazit Enfeksiyonlarının Bulaşma Araçları, Parazitlerin Patojen Etkileri, Paraziter Hastalıklara Karşı Direnç, Parazit Enfeksiyonlarında Genel ve Özel Klinik Belirtiler, Paraziter Hastalıkların Teşhis Yolları, Türkiye’de Parazitlerin Yayılışı ve Bunu Etkileyen Faktörler , Paraziter Hastalıklardan Genel Korunma ve Kontrol Yöntemleri , Protozoon Hastalıklarında Tanı Yöntemleri, Kamçılı protozoonlar ve parazitlikleri,( Sindirim sistemi ,Ürogenital sistem , Kan ve Doku) , Helmintlerin Genel Özellikleri,  Helmintlerin İnsana Bulaşma Yolları, Helmintlerde Patogenez ve Klinik Belirtiler, Helmintlerde Laboratuvar Tanısı, Helmint Hastalıklarından Genel Korunma Yolları, Helmintler ve Parazitlikleri, (Karaciğer Trematodları, Bağırsak Trematodları, Akciğer Trematodları, Bağırsak Nematodları), Arthropoda, Akarlar ve parazitlikleri, (Sinekler, Pireler ve parazitlikleri, Bitler, Tahtakuruları)

Uygulama: Giardia intestinalis, Trypanasoma gambiense ve Toxoplasma gondii, Sarcocystis lindemanni,  Babesia sp. ve Plasmodium sp. , Entamoeba histolytica ve Entamoeba coli, Endolimax nana ve Iodamoeba bütschlii  Preparatları,Fasciola haepatica ve Dicrocoelium dendriticum, Taenia solium ,Taenia saginata ,Dibothriocephalus latus  Hymenolepis nana, Ascaris lumbricoides ve Enterebius vermicularis Hazır Preparatları ve Alkolde korunmuş total örnekler ,Scorpionida , Aranea ,Acarina, Ixodidae , Argasidae total örnekleri, Sarcoptes scabei ve Demodex follicorum preparatları, Blattoptera , Phthiroptera ,Siphonoptera , Hemiptera, Hymenoptera  ve Diptera total örneklerinin incelenmesi.

BİY 472 ENTOMOLOJİ (2 0 2) 3

Teorik: Böceklerin sistematikteki yeri ve önemleri, böceklerin genel özellikleri, Böceklerin Dış Yapısı, Böceklerin Vücut Duvarı (Kutikula Epidermis, Kaide Zarı,) Böceklerin Derisinde Görülen İç Ve Dış Çıkıntılar, Böceklerde Renk Oluşumu, Böceklerde Anten Yapısı ve Tipleri ,Ağız Yapısı ve Tipleri ,Bacak Yapısı ve Tipleri ,Kanat Yapısı ve Tipleri, Böceklerde Sindirim Sistemi Beslenme Çeşitliligi,Solunum, Boşaltım ve Dolaşım Sistemleri ,Sinir Sistemi ve Duyu Organları ,Böceklerde Ses Çıkartma Işık Meydana Getirme,Boceklerde Üreme Sistemi ve Gelişme,Boceklerin siniflandirilmasi, Classis Insecta, Subclassis Apterygota, Ordo Thysanura ,Ordo Diplura ,Ordo Protura  Ordo Collembola, Subclassis Pterygota Ordo Ephemeroptera Ordo Odonata ,Ordo Coleoptera, Ordo Orthoptera,Ordo Hemiptera Ordo Phthriptera Ordo Diptera,Ordo Hymenoptera,Ordo Lepidoptera ,Ordo Homoptera ,Ordo Balattoptera ,Ordo Mantodea , Ordo Phasmida

Uygulama: Bir böceğin genel vücut yapısının örnek üzerinden incelenmesi,Çeşitli böcek gruplarına ait anten ,ağız parçaları,bacak tipleri,kanat yapısının örnek üzerinden ve preparattan incelenmesi,Böceklerde pupa ve larva tiplerinin incelenmesi, Böcek sistemlerinin örnekler üzerinden incelenmesi,Böceklere ait teşhis anahtarlarının düzenlenmesi ve bu anahtarların ordolara göre kullanımı.

B 473 HÜCRE RESEPTÖRLERİ ( 2 0 0 ) 2

Reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri, sınıflandırılmaları, hücre yüzeyi reseptörleri, endositotik yol ve hücre içi hareket, ligandların sınıflandırılması, reseptör ligand etkileşimleri ve sinyal iletim mekanizması, hücre içi zar reseptörleri, nükleer reseptörler, nükleer reseptörlerle sinyal iletiminin moleküler mekanizması, reseptör regülasyonu, reseptöre bağlı bozukluklar, son metodolojik gelişmeler.

B 475 PATOBİYOLOJİ (2 2 0) 3

Hücre ve doku hasar mekanizmaları, stres proteinleri, nekroz ve apopitoz, endojen ve eksojen süperantijenler, sitotoksik hücreler, doğal öldürücü hücreler, lenfosit aracılığı ile perforine bağımlı ve perforine bağımsız sitoliz mekanizması, immünoadezinler, anjiyogenez, patobiyolojide anjiyogenezin rolü, tamir mekanizmaları ve kök hücrelerin kullanıldığı yeni yaklaşımlar, Normal dokularla patolojik dokuların karşılaştırmalı olarak ışık mikroskobunda incelenmesi.

B 478 KANSER HÜCRESİ (2 0 2) 3

Neoplazi, tanımı sınıflandırılması ve epidemiyolojisi, benign ve malign neoplazmların özellikleri, tümör supressör genler, onkogenler, hücresel onkogenlerin belirlenmesi, onkogen ürünleri, onkogenlerin hücre üzerindeki etki mekanizması, karsinogenez mekanizmaları, tümör hücrelerinin yayılım aşamaları tümörlerdeki karyotipik değişiklikler, tümör anjiogenezisi, kanser kaşeksisi, kanser evrelendirilmesi ve derecelendirilmesi, anti-tümör etkili mekanizmalar, paraneoplastik sendromlar, tümör antijenleri, tümör immünolojisi, immün kaçış mekanizmaları, immün sistem neoplazmaları, kanser için tanı yöntemleri, immün fenotipleme, yaygın olan kanser türleri, kanser tedavisinde kullanılan yöntemler ve yeni gelişmeler, Normal ve kanserli doku kesitlerinin ışık mikroskobunda karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

B 480 ADEZYON MOLEKÜLLERİ (2 0 0) 2

Adezyon moleküllerinin yapısı, fonksiyonu ve sınıflandırılması, immünoglobulin süper ailesine ait adezyon molekülleri, integrinler, selektinler, musin benzeri adezyon molekülleri, kalsiyum bağımlı adezyon molekülleri (kaderinler), immün sistemin adezyon reseptörleri,yara iyileşmesi, lökosit göçü ve iltihaplanmada adezyon molekülleri, lökosit göçünün mekanizması lökosit adezyonunun kontrolü, lökosit adezyon bozukluğu, adezyon moleküllerinin regülasyonu.

BiY 481 VİROLOJİ (2 0 0) 2

Giriş,     Virüslerin Genel Özellikleri,        Virolojide kullanılan metodlar, RNA virüsleri, Replikasyonlarında revers transkripsiyon kullanan virüsler, DNA virüsleri, Diğer enfeksiyon ajanları, Transformasyon yapan DNA ve RNA virüsleri, Viral enfeksiyonlara bağışıklık, İnterferon, Tıp ve biyoteknolojide virüslerin kullanım alanları.

BİY 482 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ (2 0 2) 3

Tarihsel Gelişim, Mikrobiyel Evrim, Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler, Mikroorganizmalar ve bitkiler arasındaki ilişkiler, Mikroorganizmalar ve hayvanlar arasındaki ilişkiler, Mikroorganizmaların çevre koşullarına adaptasyonları, Mikroorganizma habitat tipleri, Biojeokimyasal devreler, Biyolojik atık arıtımı, Metallerin ve petrolün mikrobiyel yolla geri kazanımı, Enerji ve biokütle üretimi, Zenobiotik ve inorganik kirleticilerle mikrobial etkileşimler, Zararlıların mikrobiyel kontrolü

BİY 483 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (2 0 2) 3

ÇED’in tarihçesi ve tanımı, ÇED yönetmeliğinin tanıtılması, ÇED ve ön ÇED raporu alması gereken tesisler, ÇED raporu hazırlama formatı, ÇED başvurusunda izlenecek yollar. Örnek ÇED raporlarının incelenmesi. ÇED aşamaları; Faunistik analiz: Florastik analiz; Fauna ve flora bakımından zararlı etkinin en aza indirgenmesi için önlemlerin önerilmesi, fauna için ulusal ve uluslararası mevzuata göre lethal dozların belirlenmesi, flora için ex-situ ve in-situ koruma tedbirleri. IUCN katergorileri ve Türkiye fauna ve florası için örnekler. Endemik nadir ve nesli tehlikeye düşmüş fauna ve flora türleri ve ÇED sürecinde bunların önemi.

BİY 484 KURAKLIK FİZYOLOJİSİ (2 0 2) 3

Atmosfer ve özellikleri, iklim ve ögeleri, değişimi ve kuraklaşma , kurak ve yarıkurak bölgelerin temel özellikleri, kuraklaşmaya neden olan doğal ve andropojenik etkiler, erozyon ve çölleşme, doğal çöller ve çölleştirme, çöl toprakları ve canlıları, iklimle bitki örtüsü ve toprağın genel ilişkileri, bitki örtüsünün kuraklık ve kuraklaşma ile ilişkileri, kuraklıkla  erozyon ilişkileri, çölleşmenin nedenleri, çölleştirme mekanizmaları, çevre kirliliğiyle çölleştirme ilişkileri, hızlandırıcı etkenler, değerlendirilmelerinde ve etkilerinin azaltılmasında yararlanılan yöntemler, restorasyon teknikleri.

BİY 486 KENT EKOLOJİSİ (2 2 0) 3

Teorik: Giriş, Yapay ve Doğal Ekosistemler, Kentleşme ve kentin ayak izleri, Kentlerde tahribat, türlerin yayılışı, habitat çeşitliliği, Kentlerde vejetasyon dinamiği, Kent Faunası, Kent iklimi ve hava kirliliği, Kent toprakları, Kentsel alanlar, Endüstriyel alanları, sanayi bölgeleri, Kara ve demiryolları, Kent merkezleri, kent parkları, Kentsel su rezervleri, Kentsel kaynaklı çevre kirliliği, Mezarlıklar ve bahçeler

Uygulama: Kent ortamının tanıtılması, Kent florası, Kent faunası; Omurgasızlar, Kent faunası; Omurgalılar, Hıfzı-sıhha enstitüsü, kirlilik analizleri, Çevre Bakanlığının ilgili birimlerinin ziyareti, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti, Kent parkları, yeşil alanlar Mezarlıklar, Kent çevresi sulak alanlar, Cadde ağaçları üzerinde trafik stresi, Egzos emisyonu ölçümleri, Kentsel sanayi alanları, Belediye kent hizmetleri, ASKİ arıtma tesisleri

BİY 488 SUCUL TOKSİKOLOJİ (2 0 0) 2

Toksikolojinin tarihçesi ve ekolojik esasları, çevredeki inorganic kimyasalların dağılımı, Klorinli organiklerin sınıflandırılması, kimyasalların akuatik organizmalar tarafından biyoakümülasyonu, Pestisidlerin ekolojik riskleri, ötrofikasyon problemleri, ötrofikasyon problemlerinin çözümü ve kontrolu, ötrofikasyon ve kommunute ilşkileri, Asitleşme (asit yağışları) ve sucul canlılar üzerindeki etkisi, Termal kirlilik, Radyoaktif kirlilik, Petrol kirliliği.

BİY 489 BİTKİ KEMOTAKSONOMİSİ (2 2 0) 3

Taksonomi ve sistematik bilim dalları, ilişkileri. Bitkiler âleminin sınıflandırılmasının temel prensiplerinin kimyasal ve biyokimyasal özelliklerle, moleküler düzeydeki farklılıklarla  ilişkileri. İkincil metabolizma ürünlerinin sınıflandırmadaki yeri. Klasik sınıflandırma prensipleri ve sonuçlarıyla karşılaştırılması yoluyla doğrulama ve yanlışlama teknikleri. Taksonomi ve sistematik bilim dalları, moleküler ve evrimsel sınıflandırma sonuçlarının ve ekonomik ikincil metabolitlerin kaynaklarının değerlendirilmesi yöntemleri.

BİY 490 BALIK BİLİMİ (2 2 0) 3

Balık bilimine giriş ve tarihçesi, Balıkların sınıflandırılması, Balık şekli ve yapısı, Solunum sistemi, kan ve dolaşımı, Buoyancy ve termal düzenlenmesi, Sindirim sistemi ve absorbsiyon, Boşaltım sistemi ve beslenme, Büyüme ve büyümeyi etkileyen faktörler, Üreme sistemi ve üreme davranışı, Alternatif üreme stratejileri, Duyu Organları ve sistemi, Balıklarda Göç davranışı ve iletişim.

BİY 492 HERPETOLOJİ (2 0 0) 2

İkiyaşamlıların kökeni, vücut yapıları, sindirim sitemi, beslenmesi, solunum, dolaşım boşaltım sistemi, sinir sistemi, üreme biyolojisi. İkiyaşamlıların sistematiği, filogenisi, Türkiye’de yayılış gösteren türlerinin teşhis karakterleri ve ekolojik özellikleri. Sürüngenlerin kökeni, vücut yapıları, sindirim sitemi, beslenmesi, solunum, dolaşım, boşaltımı, sinir sistemi, üreme biyolojisi. Sürüngenlerin sistematiği, filogenisi, Türkiye’de yayılış gösteren türlerinin teşhis karakterleri ve ekolojik özellikleri

BİY 493 KÜLTÜR BALIKÇILIĞI (2 2 0) 3

Kültür balıkçılığının tarihçesi, ekonomik önemi, Alabalık üretimi, Alabalık üretim teknikleri, Alabalık türleri ve kullanılan suyun biyolojik özellikleri, Alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan havuzların çeşitleri, balık stoklama ve ulaşım metodları, Alabalık beslenmesi ve  temel elementler, yetiştiricilikte kullanılan alanın topoğrafik özelliği, sazanların biyolojik özellikleri, sazan yetiştiriciliğinde kullanılan havuzlar, havuzların karakteristik özellikleri, yassı balık yetiştiriciliği

BİY 494 EKOSİSTEM YÖNETİMİ (2 0 0) 2

Ekosistem ve ekosistem yönetimi kavramı. Ekoloji-Ekonomi ilişkisi. Sürdürülebilir kullanım  ilkeleri. Ekosistem yönetiminde uygun alan seçimi ve boşluk analizi (Gap Analysis). Ekosistem koruma alanlarının şekli, zonlar,  planlar ve ekolojik restorasyon. Ekosistem yönetiminde alan ve türlerin öncelik kriterleri. Biyotop haritalanması ve ekosistem yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) yöntemlerinin kullanımı. Entegre ekosistem yönetimi.

BİY 495 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (2 0 0) 2

Genetik mühendisliğinin tanımı ve tarihçesi,  DNA ve RNA izolasyonu, restriksiyon endonukleazlar ve genetik mühendisliğinde kullanılan diğer enzimlerin özellikleri, genetik haritaların yapımı, vektör sistemler, moleküler klonların oluşturulması ve seçimi, DNA, RNA ve protein sondalarının yapımı, DNA kütüphanelerinin ve gen bankalarının oluşturulması, yönlendirilmiş  mutasyon teknikleri, polimeraz zincir reaksiyonlarının (PCR) ilkeleri, DNA dizi analizi teknikleri, genetik mühendisliğinde yasal ve etik sorunlar.