Akreditasyon

Yükseköğretimde akreditasyon, yükseköğretim programlarında gerçekleştirilen eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak faaliyetlerinin ve dolayısıyla bu  faaliyetler sonucunda programlar tarafından düzenlenen özdeğerlendirme raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Programların akreditasyonu  bağımsız değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmekte olup, başarılı olan programların ulusal/uluslararası standardlara  sahip, nitelik ve nicelik olarak yeterli ve kalite bakımından büyümeye hazır olduğu belirli bir süreliğine tescillenmektedir.
 
Bölümümüzün ulusal ve uluslararası kalite standartlarına yetkin olduğunu tescillemek amacı ile akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir.
 
Biyoloji Bölümümüz, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 2015-2016 Değerlendirme Döneminde; öğrenci, öğretim üyesi, idari personel, altyapı, eğitim ve öğretim programı gibi çok sayıda değişken açısından yapılan inceleme sonucunda; 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle “Akreditasyon” verilmeye uygun bulunmuştur.
Biyoloji Bölümümüz adına düzenlenen “FEDEK Akreditasyon Sertifikası”, 11 Kasım 2016 tarihinde takdim edilmiştir.
 
 

Program Öğretim Amaçları

ÖA1: Biyoloji biliminin temellerine dayanan kuram ve uygulamalı alanlarına ilişkin zorunlu dersler ile birlikte birçok seçmeli ders arasından seçim yapmaları

 

ÖA2: Biyoloji bilimine giriş ve temel teorik derslerin yanı sıra, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Hidrobiyoloji ve Ekoloji gibi alanlara yönelik dersleri almaları

 

ÖA3:Temel biyolojik kuramlar ve uygulama alanları ile farklı disiplinler arasındaki ilişkiyi tesis edecek bilgi birikimi sağlamaları

 

Program Çıktıları

PÇ1 Canlılar ile ilgili temel bilgi ve kavramları tanımlar ve günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri güncel olarak takip eder.
PÇ2 Biyoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel yöntemi kullanır ve etik değerlere sahip olur.
PÇ3 Dünyadaki gelişmeleri takip eder ve bu gelişmeleri alanında kullanır.
PÇ4 Alanı ile ilgili konularda analitik düşünme, ölçme ve değerlendirme yaparak bilimsel sunum gerçekleştirir.
PÇ5 Biyolojik bilimler ile ilgili sorunları kavrayarak bilgi birikimini, çözüm yollarına erişimde kullanır.
PÇ6 Alanı ile ilgili biyolojik çeşitliliği (flora-fauna) tanımlar.
PÇ7 Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
PÇ8 Bilimsel gözlem, analiz, tespit yapabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahiptir
PÇ9 Biyolojik bilimler ile ilgili bilimsel araç ve gereçleri seçer, çalışma prensiplerini açıklar.
PÇ10 Biyoloji alanındaki uygulamalarda, daha önce öngörülmeyen sorunlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
PÇ11 Alanı ile ilgili konularda deney planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
PÇ12 Biyoloji alanının farklı dallarına ilişkin temel prensipleri bilerek, bunları laboratuvar çalışmalarında uygular, bilimsel verileri bir araya getirir ve değerlendirir.
PÇ13 Farklı disiplinlerde, alanı ile ilgili sorunlara karar verme sürecinde rol oynar.
PÇ14 Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularında bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
PÇ15 Canlı sistemle ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir ve bunu mesleği ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda uygular.
PÇ16 Sahip olduğu temel bilgi ve beceriyi kullanarak uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, biyoloji alanı ile ilgili konularda bilgilendirir.
PÇ17 Diğer bilim alanlarına biyoloji ile ilgili danışmanlık desteği verir.
PÇ18 Biyolojik çeşitliliğin tespiti ile koruma ve kullanma süreçlerinde yetkindir.